فتو تك http://www.phototak.com/ fa سيد ناصر علويزاده Sorren Information Technology Portal (SITP) «موفقیت عکاسان مشهدی در دومین نمایشگاه بین المللی کشور رومانی» http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=126 Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 GMT <<نقد کتاب تاریخ تطبیقی عکاسی ایران وجهان >> <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اگر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مخاطب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تازه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دنیای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باشد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پیش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اصلن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتابهای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مرجع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خوبی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مثل</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تاریخ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پیشگام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ناصرالدین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شاه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاس،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">داستان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">فن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هنر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> .....) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">را</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نخوانده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باشد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ابتدا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ساکن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اینهمه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اشکالات</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مواجه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گردد،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گمانم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ذهن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">درک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">او</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">فاجعه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">رخ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خواهد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">داد</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اعتمادی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اصل</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">متون</span><span dir="LTR"> !!!</span></p> <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پس</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چقدر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خوب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میشد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اگر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پدید</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آورنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اثر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ناشر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شخص</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">حقیقی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">حقوقی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیگری</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پیشگیری</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هرز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">رفتن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اثر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زحمات،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پیش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زیر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چاپ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">رفتن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اثر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دو</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آنرا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مطالعه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میکرد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">متن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دست</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بدون</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شبهه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ابهام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بوجود</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">می</span><span dir="LTR">- </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آورد</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">طرف</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیگر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اگر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چنین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میشد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اعتبار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پدید</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آورنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نزد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مخاطبان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نیز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">افزایش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میافت</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ابتدای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">صفحات</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نخستین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آنچه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بیش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">همه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خود</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نمایی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">می کند،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نام های</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خاص</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نظر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دقت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">توجه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آثار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مکتوب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیگر</span><span dir="LTR"> &#8211; </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دارای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اعتبار</span><span dir="LTR">- </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شکل</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیگری</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نگاشته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">من</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تعجبم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این است که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چگونه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اینهمه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اعتماد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نفس</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آنهمه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">منابع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مکتوب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ابن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زمینه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نادیده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گرفته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مورد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نام ها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آنچه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نگارنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میلش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بوده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">انجام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">داده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تکرار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">می کنم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تازه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عرصه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ممکن است</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چندان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مهم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نباشد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اما</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیگرانی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دستی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">حرفه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دارند</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پذیرش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نام ها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">قدری</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دشوار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عنوان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مثال</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">لوئیجی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پـــِـشِـه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">لوئیجی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پچه</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آمده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">رجوع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتابهای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تاریخ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مثل</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تاریخ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پیشگام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نوشته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">استاد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یحیا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ذکا</span><span dir="LTR"> &#8211; </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ناصرالدین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شاه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاس</span><span dir="LTR">- </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایتالیایی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دو</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نوشته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">استاد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">محمدرضا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">طهماسب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پور</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">صحیح</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">را</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">لوییجی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پشه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دانسته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اند</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 11px;">و یا یکی دیگر از عکاسان غربی تاریخ عکاسی که در آغاز شکل گیری این فن و هنر به ایران سفری داشته، (مونتا &nbsp;بونه) که نام &nbsp;دستیارش در این کتاب به (پیتروبون) تغییر کرده است ! با اندکی مطالعه در باب زبانهای لاتین مثل ایتالیایی متوجه خواهیم شد که اکثر نام ها در این زبان کشیده به کسره می شوند.</span></p> <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بخش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تاریخ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نام</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">معیرالممالک</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">معیرالملک</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تغییر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کرده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چنانچه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اشتباه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ویراستاری</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باشد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تعجب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برانگیز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خواهد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بود</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">قبیل</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نقصها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هنوز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هست</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اشاره</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">همین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">حد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کافی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیدم</span><span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مورد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیگر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اِشکال</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نحوه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تقسیم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بندی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هاست</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مثلن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">صفحه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آغازین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مطلب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شروع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR">: </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">توسط</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چهار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شد</span><span dir="LTR"> .....</span></p><div style="font-family: Tahoma;"><p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اول</span><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دوم</span><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><em><u><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دسته</span></u></em><em><u><span dir="LTR"> </span></u></em><em><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span></u></em><em><u><span dir="LTR"> </span></u></em><em><u><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سوم</span></u></em><em><u><span dir="LTR"> </span></u></em><em><u></u></em></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چهارم</span><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نوع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تقسیم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بندی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ممکنست</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ظاهر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دو</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عنوانِ</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دسته</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">معنا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">را</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تداعی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کنند</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اما</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ذهن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خواننده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پرش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بدی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایجاد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میکند؛</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تمامی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عنوانها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باید</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دسته</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باشند</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">البته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نوع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تقسیم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بندی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">را</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خالی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اِشکال</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نمی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بینم؛</span><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چهار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کسانی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هستند</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">؟</span><span dir="LTR"> </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زعم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پدیدآورنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب</span><span dir="LTR"> :</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اول،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خارجی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هایی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بودند</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">قالب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سیاح،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تاجر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیپلمات</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">البته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نظامی</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">می</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آمدند</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کشورهایی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مثل</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">فرانسه،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایتالیا،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آلمان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اتریش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاس</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اتریشی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">قلم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">افتاده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دوم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">؛</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اقلیت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مذهبی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مثل</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آنتوان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سوریوگین</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بارون</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">استپانیان</span><span dir="LTR">)</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">؛</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گمان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ورود</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">معنای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کاملن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مشخصی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نمیتوان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کس</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زندگی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میکرده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مثل</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اکثریت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مسلمان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زاده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نبوده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بگوییم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کننده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بوده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اند</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">حال</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آنتوان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سوریوگین</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اصالتن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گرجی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تبار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بوده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ولی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پایان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عمر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زیسته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عشق</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">می</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ورزیده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نخستین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">جایزه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">جهانی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">را</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عنوان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایرانی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نمایشگاه</span><span dir="LTR"> 1897 </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">م</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بروکسل</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نمایشگاه</span><span dir="LTR"> 1900 </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">م</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پاریس</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> ... </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دریافت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کرده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">استپانیان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اصالتن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ارمنی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ساکن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تبریز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بوده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بنابراین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">طبق</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">معنای</span><span dir="LTR"> ((</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ورود</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR">))</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باید</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ما</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">واضح</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باشد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروهی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خاص</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هیچگاه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نبوده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اند</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کننده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ابزار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نوین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">انقلابی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بوده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اند</span><span dir="LTR">&nbsp; </span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عمومیت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یافتن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وسیله</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عوام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">توسط</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایرانی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اقلیتهای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دینی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایرانی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کاملن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">متمایز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هیچ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پدرخوانده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیگری</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مورد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ورودش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نمیتوان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برایش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">متصوّر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شد</span><span dir="LTR">.&nbsp; </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دسته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سوم؛</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروهی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایرانیان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خارج</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سفر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کردند</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آموزش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دست</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">متدهای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زمان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اروپا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بازگشتند؛</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برمیگردم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سطر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پیشین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نظر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> ((</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ورود</span><span dir="LTR">)) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">معنا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">توسط</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">غربی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">انجام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بس</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مورد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باید</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بگویم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">متاسفانه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شرقی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ها،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بیشتر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نقش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مصرف</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کننده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">را</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بازی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میکنند</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تمام</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اشخاصی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خارج</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">رفته،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آموزش</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بازگشتند</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">هیچیک</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ابداع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اختراع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تکمیل</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وسیله</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مدرن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نقشی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نداشتند</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">جز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تقلید</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">فُن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">های</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پس</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">زمینه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نقاشی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دوره</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اروپا</span><span dir="LTR">. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گروه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چهارم؛</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بومی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ناشناس</span><span dir="LTR">. !!! </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">آیا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اینها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کننده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکاسی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بودند؟</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پس</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">باز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">رجوع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میکنم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تعریفی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">از</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">برخورد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شرقی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وسیله</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">جدید</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ارائه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کردم</span><span dir="LTR">.... </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مصرف</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">گرا</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">احتمالن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تعمیم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دهنده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اقشار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مختلف</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">جامعه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">ایران</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نه</span><span dir="LTR"> &#171;</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وارد</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کننده</span><span dir="LTR">&#187;.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نقص</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دیگر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کتاب؛</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کیفیت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بسیار</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">پایین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکسهاست</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">که</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نظر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">من</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مورد،</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مصداق</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بارز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">توهین</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شعور</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مخاطب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">است</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خوشبختانه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">در</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">دنیای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">امروز</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">وجود</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اینترنت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">منابع</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">غنی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خارجی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">میتوان</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">این</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکسها</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">را</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">راحتی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">البته</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">نه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بصورت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اورجینال</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بلکه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کیفیتی</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">به</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">مراتب</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">بالاتر</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">یافت</span><span dir="LTR">. </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">عکسهای</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چاپ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">تمامن</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شبیه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">فیلم</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">لیت</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">با</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">کنتراست</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شدید</span><span dir="LTR"> (</span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سیاه</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">و</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">سفید</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">خالص</span><span dir="LTR">) </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">چاپ</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">شده</span><span dir="LTR"> </span><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">اند</span><span dir="LTR">.&nbsp;</span></p><div style="text-align: center; "><img src="/uploads/tt2.jpg" width="425" height="335" alt="" />&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp;<img src="/uploads/tt3.jpg" width="340" height="541" alt="" /></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;اشکال دیگری که به وفور دیده شده در این کتاب نقص املایی در نگارش برخی افعال است. مثل فعل ((گذاردن)) به معنی قرار دادن یا گذاشتن که به کرّات با ((ز)) نوشته شده که معنای این واژه به کلی تغییر میکند. گزاردن =&gt; ادا کردن. که این نقص هم از ضعف ویراستار &#8211; اگر وجود داشته &#8211; حکایت میکند.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">در ادامه، مطالب بسیار مفیدی در بخش تاریخ عکاسی و اتاق تاریک ارائه شده است. اما متاسفانه اطلاعات تاریخی دهه ها ناقص ارائه شده و برای خواننده ی تازه وارد که هنوز آغاز تاریخ عکاسی در ذهنش نقش نبسته، شبهه ایجاد می کند. مثلن در صفحه ی 39 سطر نهم نوشته: (( در دهه ی چهل به روش کالوتایپ ..... ))؛ دهه ی چهل مربوط به کدام سده ؟؟؟ !!! شاید نگارنده یا ویراستار اینگونه توجیه کنند که استفاده از واژه ی تکنیک (کالوتایپ) خود، تاریخ را مشخص میکند؛ خب برای کسی که آشنایی با تاریخ عکاسی و تکنیک های آن ندارد طبعن کالوتایپ را هم نمی تواند هضم کند چه رسد به اینکه فکر کنیم، او (خواننده ی کتاب) روشهای ابتدایی عکاسی را باید بشناسد. !!! ضمن اینکه این نوع نوشتار به زبان بسیار ساده و محاوره ای مثل کتاب های شادروان صادق هدایت می باشد و یک متن علمی- فنی و هنری را از درجه ی اعتبار ساقط می کند.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">اشکالاتی که در صفحه ی 40 به چشم میخورند اما از این قرارند:</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">سطر دوم: نخستین رویکرد آگاهانه و هنری از چهره نگاری اجتماعی یا به عبارتی تایپ نگاری اجتماعی می باشد.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">چقدر خوب می شد اگر با همین اعتماد به نفسی که نوشته شده، از قبل مطالعاتی هم صورت می گرفت.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">چهره نگاری معادلش عکاسی پرتره که خود دارای زمینه های گوناگون است. اما بنده در هیچ کجا از عکاسی پرتره معادلی مثل تایپ نگاری !!! ندیده و نخوانده ام. شاید منظور نگارنده تیپ نگاری یا ( قوم نگاری یا نژاد شناسی ) بوده است که اشتباه وحشتناک در پاورقی معادل عبارات کتاب درج شده است. تایپ نگاری اجتماعی = تایپوگرافی (Typography) ؟؟؟؟!!!!!!</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">لازم به ذکر است که در واژه نامه ی (فرهنگ هنر &nbsp;و روابط فرهنگی)، تایپو گرافی معادل چاپ حروفی &#8211; چاپ سربی &#8211; فن چاپ و کیفیت چاپ آمده که البته در رشته ی طراحی گرافیک، به معنی ترکیب حروف در جهت ایجاد ارتباط تصویری و انتقال مفهوم به ذهن مخاطب است. حال نمیدانم ارتباط (تایپوگرافی) که در پاورقی آمده با سایر اطلاعاتی که نوشته شده چیست!&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">حال آنکه اگر فرض بر این باشد که مراد نگارنده از عبارات بالا نژاد شناسی بوده باید در پاورقی معادلش یعنی Ethnology و چنانچه مقصودش قوم نگاری بوده باید از معادل این واژه یعنی Ethnography استفاده میکرد.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">و باز هم در اواسط صفحه ی 40 و 7 ، عباراتی مثل (اوایل دهه ی چهل) و (آستانه ی دهه ی پنجاه) به کرات آمده که باید دید به کدام قرن اشاره دارند!</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">در صفحه ی 51 واژه ی &#171;سانسیتومتری&#187; که مربوط حساسیت سنجی فیلم ها در سینماست با غلط املایی به شکل سانییتومتری آمده است.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">اشتباه بسیار فاحشی که بعید میدانم چندان ارتباطی به ویراستار یا نگارنده داشته باشد؛ بلکه به نظرم فقط بی دقتی، عدم مطالعه یا حتا گردآوری مطالب از چند منبع و چیدن اینها کنار هم بدون مطالعه نهایی می باشد:&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">سطر سوم ص 4 : &#171;بورنه&#187; سه سال در هند بود و در حدود 1500 شیشه نگاتیو عکاسی کرد. عکس های اصلی در سه محل عکاسی شده است. 1- Chini &nbsp;که ده هفته طول کشید. 2- ده سال در کشمیر که طبیعت و دهکده های آنجا او را به یاد وطن می - انداخت.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">به عباراتی که زیرشان خط کشیده شده توجه کنید. سنخیت سطر اول با بقیه ی موارد چیست؟ &nbsp;و ضمنن از سه محلی که باید نام میبُرد فقط شماره های 1و2 نوشته شده است. ! این چه نوع نگارشیست ؟&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">آیا ناظرین صنعت چاپ واقعن باید بنشینند و منتظر یک مجله ی خارجی باشند که ممیزی اش کنند؟ آیا چنین اثری حق ممیزی شدن بدلیل عدم تطابق متنی و گاهی تاریخی را نباید داشته باشد؟ چرا ممیزی فقط مربوط به نوشته ها و گاهی عکس هاییست که از روی سلیقه عده ای نمی پذیرند، اما برایشان مهم نیست که یک کتابی که به عنوان مرجع تاریخی یا سر فصل دانشگاهی ممکن است کاربرد داشته باشد، پر از غلط و بی دقت در دسترس همگان قرار میگیرد. !!!!</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">نکته ی دیگر اینکه در ص 65، سطر چهارم: &#171;....با یک دوربین ماموت کمرا با نگاتیو 18در12 عکاسی می نمود.&#187; به باور بنده باید مقیاس همیشه در کنار عدد ذکر شود که برای خواننده ی کتاب گنگ نباشد. تصور اکثر مردم از واژه ی &#171;نگاتیو&#187; فقط فیلمهای 135 &#8211; 120 &#8211; 110 میباشد که به مراتب اندازه های کوچکتری دارند. ولی لفظ عوام پسندانه ی غیر علمی &#171;18در12&#187; باید با ذکر مقیاس باشد که به خواننده آگاهی در مورد قطع نگاتیو مورد استفاده ی آن زمان و آن دوربین را بدهد. و معمولن در کنار چنین قطعی باید واحد اینچ نوشته شود که اندازه ی فریم نگاتیو مشخص و مجسم گردد.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">خطای بارز دیگر در نحوه ی ثبت پاورقی هاست. شماره ها نامرتب خورده است :&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">2-Timothy O`Sullivan</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">3- Muybridge</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">4- Carlton Watking</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">1-Clarence King</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">این نوع پاورقی زدن بیانگر عدم تسلط نگارنده به نرم افزار مورد استفاده و همچنین عدم امکانات مطبوع برای نگارش بوده است مثلن استفاده از نرم افزار WORD Microsoft Office قدیمی.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">در ص 64 دو خط مانده به آخر بالای دو نام، به عنوان پاورقی، هر دو شماره (1) دارند!!!! و مشکلات از این دست زیاد دیده می شود که پرداختن به تمام آنها در حوصله ی این مطلب نیست.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">در ص 74 بازهم به نام خاصی بر می خوریم که ظاهرن صحیح نوشته نشده با استناد به کتاب های دیگری که موجود است. نام &#171;جیبز هیوز&#187; که در این کتاب &#171;جابز هیجز&#187; نوشته شده است. متاسفانه نگارنده آنچه که در حروف نام های خاص دیده است نوشته و هیچ تأملی در باب گویش این نام در آن کشور نداشته است که حتی چگونه تلفظ میشود.!!!!</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">نام &#171;جیبز هیوز&#187; در کتاب های (داستان عکاسی نوشته ی مایکل لنگفورد) و (نقد عکس اثر تــِــری بَرِت) آمده است که درست تر می نماید. همینطور اشکالات در مورد نامهای خاص در ص 130 نیز در مورد عکاس شهیر فرانسوی &#171; روبر دوانو&#187; وجود دارد که متاسفانه در اثر عدم تسلط نگارنده به زبان فرانسه و همچنین عدم آگاهی عمومی از نام عکاسان شهیر و پیشکسوت در تاریخ عکاسی، نام وی را به صورت &#171; دواسنو&#187; نوشته است. چون املای لاتین این نام Doisneau است اما در تلفظ و آنچه در عموم کتاب های تاریخ عکاسی آمده &#171; دوانو&#187; خوانده می شود.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">اشتباه فاحش دیگر در مورد این نام ها، نام آشنای یک فیلسوف بزرگ عکاسی &#171;رولان بارت&#187; فرانسویست که بازهم نامش &#171;رولان بارتز&#187; نوشته شده. برای آشنا شدن با تلفظ صحیح نام ایشان باید به کتابهایش که به پارسی ترجمه و چاپ شده رجوع کنید. روی کتابهای (اتاق روشن) و &nbsp;(پیام عکس) و همچنین در کتاب (نشانه شناسی) اثر (گوران سِوِنسون) نام وی (رولان بارت) نوشته شده که بنابراین درست تر نیز همین است.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">در همین رابطه نام (هولسن بِک ) به شکل &#171;هوسن بک&#187; آمده که چون نام آلمانیست به همان شکل نخست صحیح است؛ در زبان آلمانی بر خلاف زبان فرانسه گفتار با نوشتار یکیست و بنابراین نام هولسن بک از ریشه ی ژرمن است و باید به همین شکل کامل نوشته شود.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">نام یک نشریه ی معتبر مشهور فرانسوی بنام (پاری ماچ) که باز به غلط (هاری ماچ) و به لاتین غلط Haris Mache)) نوشته شده که نمیدانم عمدن یا سهون این اتفاق افتاده است. نام درست این نشریه Paris Match است که باز به زبان فرانسه پاری ماچ خوانده می شود؛ یک نمونه جلد این نشریه را آورده ام که به آرم مجله هم دقت کنید.</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt4.jpg" width="256" height="340" alt="" />&nbsp;&nbsp; &nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 11px;">نام دوربین (اِرمانوکس) تقریبن برای حرفه ای های عکاسی آشناست. ولی در این کتاب بنام (ترمانوکس) !!! و با همین املای لاتین ثبت شده است.&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt5.jpg" width="283" height="420" alt="" /></div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;نام عکاس شهیر مارک ریبو نیز به صورت کامل که صحیح نیست نوشته شده است. (مارک ریبود) !!! که به دلیل تلفظ فرانسوی حرف (د) آخر نامش حذف میشود.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">نکته ی دیگر اینکه در آخرین سطر صفحه ی 170 این کتاب پس از طرح موضوع عکاسی علمی، نگارنده نتیجه گیری کرده که در ایران عکاسی علمی سابقه چندانی ندارد. حال آنکه بسته به تعاریف گوناگون این نتیجه گیری میتواند صحیح باشد یا نباشد. اگر مد نظر نگارنده کارهایی مثل عکاسی با پرتو ایکس، عکاسی مادون قرمز و حتی بوسیله ی آندوسکوپی &nbsp;و ... باشد نوشته ی ایشان تا حدی منطقیست اما چون تاریخ عکاسی علمی به صورت تاریخی بررسی میشود (مثل ورود دوربین به ایران) و همه آگاهیم که عکاسی علمی به شکل امروزی دیر زمانی نیست که حتی در غرب پدیدار شده، با این حساب با یک عکس ماکرو که توسط کارلیان فرانسوی در ایران و در حدود 1275 قمری گرفته شده و در موزه ی کاخ گلستان نگهداری میشود، همچنین اگر عکاسی از بناها را علم باستان شناسی بدانیم مثل آثار آگوست کرشیش اتریشی (عکس از دروازه ی جنوبی ارگ تهران) و لوئیجی پشه (عکسهایی از تخت جمشید) و یا منطقه نگاری ها را جزو علم جغرافی به حساب آوریم مثل آثار سردار علی خان حاکم (از کلیسای وانک تبریز، تخت مادر سلیمان و ...) و یا تیپ نگاری ها و عکاسی از مشاغل را در علم جامعه شناسی لحاظ کنیم مثل آثار ارنست هولتسر آلمانی که ساکن اصفهان بوده و همینطور آنتوان خان سوریوگین، میتوان ادعای ایشان را مبنی بر عدم سابقه ی عکاسی علمی در ایران رد کرد.</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt6.jpg" width="339" height="283" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt7.jpg" width="283" height="418" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt8.jpg" width="633" height="425" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 11px;">عکس ها از لوئیجی پشه</span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt9.jpg" width="352" height="340" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt10.jpg" width="378" height="283" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کلیسای وانگ</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt12.jpg" width="361" height="340" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 11px;">عکس از ارنست هولتسر</span></div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt13.jpg" width="283" height="436" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">در صفحه 84 : بسیار ارجح است که از واژگانی معادل اصطلاحات غربی استفاده کنیم یا حد اقل اگر چنین نیست آنها را روان- تر بنویسیم تا برای خواننده ی کتاب درکش راحت تر باشد. مثلن در این صفحه از عکاسی پیاپی با عنوان &#171;فتو سیکوئنس&#187; یاد شده که هم تلفظ و هم درک مطلب به دلیل نوشتن (فنوتیک واژه به پارسی) مشکل تر خواهد شد که دست کم بهتر بود (فتو سکانس) نوشته شود و یا از (فتو رمان) بجای (عکس داستان) استفاده شده.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">در ص 185 در بحث (فتومونتاژ) به نقل از فرهنگ انگلیسی (پنگوئن): &#171;تصویری مرکب از چندین عکس و هنر در کنارهم قرار دادن این عکسها، اما در سالهای اخیر، بیشتر به مفهوم کار در تاریکی و چاپ از دو یا چند نگاتیو، روی یک کاغذ عکاسی به کار برده میشود&#187;.&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">بد نیست نگارنده گاهی اوقات از خود نیز مطالبی حقیقی ارائه کند که جدیدتر از مواردی باشد که خوانده است؛ نمیدانیم فرهنگ انگلیسی پنگوئن در چه زمانی نوشته شده اما آنچه بسیار مغایرت با الآن دارد پیشرفت تکنولوژی دوربینهای عکاسی و نرم افزارها نسبت به متن فرهنگنامه ی مزبور است. احتمالن فرهنگ مزبور متعلق به 40-50 سال گذشته است چرا که به نقل از خودش (در سالهای اخیر) &#8211; یعنی در همان 40-50 سال پیش کارها به صورت تاریکخانه ای عمومیت بسیار داشته است و متاسفانه نگارنده هم به این امر توجهی نشان نداده که امکاناتی که در دوربینهای کنونی تعبیه شده جدا از بحث نرم افزارها، عکاسان را قادر میسازد که فتومونتاژ را در همان لحظه ی ثبت تصویر تجربه کنند. این تکنیکها بنامهای Multiple Exposure، Double Exspose و Bracketing به ترتیب (چندبار نوردهی روی یک فریم، دوبار نوردهی روی یک فریم و محدوده بندی نوری) در منوی دوربینها هستند. بنابراین از نظر بنده با آمدن نسل نو به عرصه ی عکاسی و با تجهیزات مدرن، دیگر دوره ی تاریکخانه و نگاتیو به سر رسیده است. هرچند که من هنوز دل در گرو همان روشهای سنتی دارم.</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">در صفحه 194 بازهم پدید آورنده ی اثر ایرانیان را نواخته است و مدعیست که فتومونتاژ در ایران بجز پوسترهای تبلیغاتی سینما اثر با ارزشی ندارد. !!!! بسیار خوب می بود اگر نگارنده نگاهی به آثار مونتاژ قاجاری و امروزی زنده یاد استاد بهمن جلالی انداخته بود که اینگونه از سر نا آگاهی خودمان را مغلوب غربیان ندانیم. همچنین آثار سوررئالیستی صمد قربان زاده بسیار گویا و جذاب است.</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt14.jpg" width="340" height="349" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 11px;">عکس ها از زنده یاد بهمن جلالی</span></div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt15.jpg" width="340" height="341" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: 11px;">در صفحه 203 یک بی توجهی تاریخی بزرگ مشهود است!!!؛ راجر فنتون عکاس سالهای 1850 م. بوده است. اما در این کتاب اعزام وی به منطقه ی جنگی 1955 م. !!! یعنی بیش از 100 سال بعد، نوشته شده است! در حالیکه تاریخ اعزام وی &nbsp;1855م. بوده است.&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><img src="/uploads/tt16.jpg" width="340" height="358" alt="" />&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 11px;">دستیار راجر فنتون سوار بر ون عکاسی (تاریکخانه )</span></div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp;<img src="/uploads/tt17.jpg" width="409" height="340" alt="" /></div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 11px;">کلیسای روسلن 1856 &#8211; راجر فنتون</span></div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-size: 11px;">و در پایان ، بحث بر سر مدیر مسئولی نشریه ی قدیمی (پیکچر پست) است. در ص 196 این کتاب از (استفان لورانت) و در صفحه ی 214 از (ادوارد هالتون) نام برده است که یقینن مدیر مسئول این نشریه (استفان لورانت) است. اما این تناقض گویی ها بابت چه بوده است؟ بی اهمیتی این حرفه از دید نگارنده یا چاپ یک پایان نامه ی عجولانه ی دانشجویی یا عدم مطالعات دقیق ....؟؟؟؟؟&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: left;">&nbsp;شرمین نصیری</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=125 Fri, 16 Aug 2013 00:00:00 GMT rojan فراخوان دومین جشنواره بین‌المللی عکس «رژان» <div align="center"><img alt="" src="/uploads/rojan.jpg" height="600" width="426" /></div><br /><br /><div align="justify">جشنواره بین&#8204;المللی عکس &#171;رژان&#187; حرکتی است مستقل که با رویکرد تبدیل مفاهیم ذهنی به قاب تصویر، آغاز شده است.<br />در این جشنواره هر سال یک موضوع که مصداق عینی به ظاهر شفافی ندارد و از نظرگاه&#8204;های گوناگونی می&#8204;توان به آن نگریست به رقابت گذاشته می&#8204;شود و عکاسان می&#8204;توانند براساس خلاقیت&#8204;های فردی&#8204;شان، در هر ژانر و گونه&#8204;ای این موضوع را به قاب تصویر برند.<br />جشنواره موضوعی عکس &#171;رژان&#187; سعی می&#8204;کند تا فرصتی خلاقانه و آزاد از دید عکاسان سراسر جهان برای موضوع محوری خود فراهم آورد. رویکردی که موجب شده تا رژان، &#171;آب&#187; را به عنوان موضوع جشنواره دوم برگزیند.<br /><br />بخش&#8204;های جشنواره<br />بخش اصلی: آب<br />آب مایه حیات، فراوان&#8204;ترین ماده مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکلی که امروزه می&#8204;شناسیم، بیش از ۷۰ درصد سطح کره زمین را پوشانده است.<br />بی هیچ تعریف بیشتری، هیأت داوران جشنواره عکس رژان چشم به راه روایت شما عکاسان از &#171;آب&#187; یا &#171;آب&#8204;ها&#187;&#8204;یی است که می بینید.<br /><br />بخش ویژه: آب&#8204;رسانی<br />در این بخش همان&#8204;طور که از نام آن بر می&#8204;آید، آثار پذیرفته شده آثاری خواهند بود که موضوع &#171;آب&#8204;رسانی&#187; را با محوریت انتقال، تصفیه و مصارف خانگی، صنعتی و کشاورزی به تصویر بکشند.<br /><br />مقررات جشنواره<br />شرکت در این جشنواره برای همه علاقمندان آزاد است.<br />انتخاب ژانر آثار آزاد است.<br />هر عکاس می&#8204;تواند ۱۰ تک عکس در بخش اصلی و ۵ تک عکس در بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.<br />دریافت آثار تنها از طریق سایت جشنواره به نشانی www.rojanephf.com امکان&#8204;پذیر است.<br />آثار باید با حجم کمتر از ۵۰۰ کیلوبایت بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند.<br />در صورتی&#8204;که بنا به تشخیص هیأت داوران اثر ارسالی به نمایشگاه راه یابد، ارسال اصل عکس ضروری است.<br />برگزار&#8204;کننده حق استفاده از عکس&#8204;های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می&#8204;دارد.<br />ارسال عکس&#8204;ها به دبیرخانه، به منزله قبول کلیه مقررات جشنواره است.<br />تصمیم&#8204;گیری درباره مسایل پیش&#8204;بینی نشده به عهده ستاد برگزاری جشنواره است.<br /><br />جوایز بخش اصلی<br />در بخش اصلی به ۸ عکاس برگزیده، نشان جشنواره، لوح تقدیر و ۵۰۰ یورو جایزه نقدی اهدا خواهد شد.<br /><br />جایزه بخش ویژه<br />در بخش ویژه به ۳ عکاس برگزیده، نشان جشنواره، لوح تقدیر و ۵۰۰ یورو جایزه نقدی اهدا خواهد شد.<br /><br />امتیازات شرکت&#8204;کنندگان<br />آثار برگزیده به صورت یک مجموعه چاپ و منتشر خواهد شد.<br />به تمام هنرمندانی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده می&#8204;شود گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهدا خواهد شد.<br />بابت امتیاز نمایش و چاپ آثار در کتاب و انتشارات مربوط به نمایشگاه به هر یک از آثار انتخاب شده مبلغ ۲۵ یورو پرداخت خواهد شد.<br /><br />داوران<br />رخشان بنی&#8204;اعتماد/ میشل ستبون/ سیف&#8204;الله صمدیان/ محمود کلاری/ مجید سعیدی<br />دبیر اجرایی<br />علی جورابچی<br /><br />گاه&#8204;شمار جشنواره<br />آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۲<br />انتخاب و داوری آثار: تیر ماه ۱۳۹۲<br />افتتاح نمایشگاه: ۱ شهریور ماه ۱۳۹۲<br />برگزاری نمایشگاه: ۱ تا ۸ شهریور ماه ۱۳۹۲<br /><br />مکان برگزاری<br />نگارخانه&#8204;های بهار، تابستان، پاییز و زمستان خانه هنرمندان ایران<br />دبیرخانه<br />تلفن: ۸۸۹۱۲۵۷۸-۰۲۱<br />پست الکترونیک: info@rojanephf.com</div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=124 Sun, 19 May 2013 00:00:00 GMT عکاس سرشناس ایرانی درگذشت. <p align="justify">صادق تیرافکن عکاس سرشناس ایرانی درگذشت.</p> <p align="justify">تیرافکن که چندین سال بود از تومور مغزی رنج می&#8204;برد و از چندماه گذشته در کانادا تحت درمان قرار گرفته بود با شدت گرفتن بیماری&#8204;اش جان به جان&#8204;آفرین تسلیم کرد.</p> <p align="justify">صادق تیرافکن متولد ۱۳۴۴ &nbsp;و&nbsp;فارغ التحصیل رشته عکاسی دانشگاه تهران و یکی از فعال&#8204;ترین و پرتلاش&#8204;ترین عکاسان ایرانی بود که تمرکز خود را بیشتر روی نمایش آثارش در کشورهای دنیا گذاشت و&nbsp;آثارش در تعداد زیادی از نمایشگاه&#8204;های انفرادی و گروهی، از جمله در تهران، پاریس، تورنتو، نیویورک و بروکسل به نمایش درآمده بودند. تیرافکن در سال گذشته برنده مدال طلای دوسالانه هنر بنگلادش شده بود.</p> <p align="justify">برخی از آثار این هنرمند عکاس در مجموعه&#8204;های ثابت موزه&#8204;های مختلفی چون موزه بروکلین نیویورک، موزه بریتانیا و همچنین موزه هنرهای معاصر تهران موجود است.</p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=121 Fri, 10 May 2013 00:00:00 GMT همانطور گربه ، همانطور کودک <div align="justify">&nbsp;عکاس روسی ، اندی پروخ از دختر کوچک و گربه اش عکاسی کرده است. این عکس ها تمرین های دو نفری را که شامل : صحنه پردازی استادانه - در هنگام رسم، مرور کتاب ها و بالا رفتن است ، نشان می دهد.&nbsp;<br /> این دوستی سالیان درازیست که ادامه دارد؛ عکاس روسی اندی پروخ در یک مجموعه عکس حفظ یک رابطه ی نزدیک بین دخترش کاترینا و گربه او (لیـــــلو)، را به تصویر کشیده است.<br /> از تولد تاکنون در حدود چهار و نیم سالگی دخترش، عکاس 44 ساله ، نحوه ی زندگی روزمره ی هماهنگ هر دو را به خوبی مستند کرده است. <br /> پروخ میگوید : " آنها با هم رشد میکنند، همه ی آنچه که میبایست انجام دهم، فشردن گاه و بی گاه دکمه ی شاتر دوربینم بوده است."<br /> بنابراین ، این تصاویر تاثیرگذار نشان میدهند، چقدر تمرین های تفریحی گروهی در زندگی روزمره وجود دارد. <br /> عکاس می گوید : " آدم آنچه را که دوست دارد باید عکاسی کند". چقدر این دو فتومدل دوست داشتنی هستند، عکسها این را واضح نشان میدهند.<br /> </div> <div align="justify"><br /> </div> <div align="justify"> <div align="center"><img src="/uploads/naseri.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> </div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center">پپیش از اینکه پروخ به نوبه ی خود تصمیم به حرفه ی مورد علاقه ی خود بگیرد، به عنوان یک نماینده ی فروش در بندر جزیره ی ساخالین روسیه کار می کرد.</div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/naser.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center">همچنانکه گربه ها به صاحبانشان نزدیکند ، به هر صورت حیوانات خانگی آشکارا رفتارهایی می کنند ، که به نظر میرسد تا حدودی کمک خواهد کرد.</div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/n.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center">بهر حال اندی پروخ برای تصرف و ثبت این لحظات باید صبور باشد.<br /> </div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/nsh.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/ngash.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> <div align="center">در اینجا گربه قلم مو را حرکت میدهد حد اقل برای رسیدن به این تجربه. که البته اینگونه عکس گرفتن از حیوانات بسیار سخت است.&nbsp;</div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/nbook.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"> LiLu به وضوح حقوق اولیه درون خانواده را داراست، او در حال حاضر شش ساله و کاترینا چهار و نیم ساله است.<br /> </div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/naserim.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center">شیر برای گربه و کاترینا. </div> <div align="center">در حال حاضر پروخ به عنوان یک عکاس آزاد در سنت پترزبورگ کار می کند.</div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/nnash.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"> LiLu ، به عنوان مدل خود را راحت کرده است و کاترینا حیوان خانگی خود را می کشد.<br /> </div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/naserisaat.jpg" width="470" height="470" alt="" /></div> <div align="center">کار گروهی . . . . &nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;این تصویر کاملا طبیعی ضبط شده که البته سختی بسیاری را موجب شده است. </div> <div align="center">یک نگاه سوررئالیستی.</div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center">برگرفته از نشریه ی اِشتِرن <br /> برگردان از آلمانی به پارسی : شرمین نصیری</div> <div align="center"><br /> </div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=120 Wed, 08 May 2013 00:00:00 GMT نگاه ها می خوانند به تماشای درون (نمایشگاه عکس پرتره های محیطی اجتماعی ) <div align="center">&nbsp;<img alt="" src="/uploads/phortreh.jpg" height="560" width="393" /></div><div align="justify">&nbsp; نمایشگاه عکس پرتره های محیطی اجتماعی&nbsp; گروه عکاسان نگاه نو20تا 25 اردیبهشت مشهد&nbsp; سه راه ادبیات جهاد دانشگاهی (مجتمع دکتر شریعتی ) افتتاحیه ساعت 17 با حضور 26 عکاس که عبارتند از :</div><div><div align="justify">&nbsp;مرتضی لطفی/مهدی زابل عباسی /مهدی محرمی /شرمین نصیری/ اسحاق ریگی / رضا تقوی /ناصر علویزاده/داوود حیدری / نازی رجبی / دانیال اسماعیلیان / رسول امین زاده /عارف جلایری /تکتم دانش آموز / سعید عرب زاده /مهران میرزایی/ آبان صابری / امیری شادمهری / مهسا فروتن/ میلاد سمنگانی / فرزانه سر گلزایی /مرضیه میر نژاد/ مجید خاکپور/ سولماز میریان/ نجمه وحدتی / حسین عاکفی /حسین محمد جوادی</div><div align="center">از تمام علاقمندان دعوت می کنیم با حضور خود به این محفل رونق بخشند</div> </div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=119 Tue, 07 May 2013 00:00:00 GMT نمایشگاه عکس راویان هنر <div align="justify"> نمایشگاهی با عنوان " راویان هنر " متشکل از آثار مطرح شده در رقابت های بین المللی متعلق به عکاسان حوزه هنری استان خراسان رضوی در سینما هویزه مشهد در حال برگزاری است.<br /><br />به گزارش " پایگاه عکس چیلیک " آثار 10 سال فعالیت های عکاسان و کارتونیست های حوزه هنری خراسان رضوی که در جشنواره های بین المللی رتبه های برتر و مدال آور بوده اند، در نگارخانه عکس سینما هویزه مشهد در حال نمایش است.<br /><br /><br /><br />در این نمایشگاه تعداد 16 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید از عکاسانی چون: قدیر وقاری شورچه، علیرضا عطاریانی، سیدعلی سیدی ابرده، اکبر صفری مقدم، سیدجلیل حسینی زهرایی، سعید ربیع زاده، حامد نیرومند قوچانی، غلامحسن رضایی صراف، معصومه ضابط نیا، شرمین نصیری، حمید سلطان آبادیان به نمایش گذاشته شده است.<br /><br />علاقه مندان می توانند تا پایان روز پنجشنبه 12 اردی بهشت ماه جاری همه روزه از ساعت 9 تا 19 از این نمایشگاه دیدن کنند. </div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=111 Sat, 04 May 2013 00:00:00 GMT عکاس زن ایرانی در میان برگزیدگان مستر کلاس ورد پرس فتوی 2313 <div><p align="justify">در این مسترکلاس ۶ روزه که از ۲ تا ۸ نوامبر ۲۰۱۳ در آمستردام هلند برگزار خواهد شد، عکاسان برگزیده با ۶ کارشناس مجرب در مورد مسائل تکنیکی و بصری کارهایشان به گفتگو و تبادل آرا خواهند پرداخت. دوازده عکاس برگزیده امسال از میان ۱۷۴ عکاس از ۵۴ کشور انتخاب شده اند و&nbsp;همراه با فاطمه بهبودی، عکاسانی از روسیه، اسپانیا، ایالات متحده، ویتنام، فرانسه، بلژیک، فلسطین، گرجستان و فیلیپین نیز حضور دارند.</p> <p align="justify">فاطمه بهبودی سومین عکاس ایرانی است که موفق به حضور در این دوره می شود. پیش از او نیوشا توکلیان در سال ۲۰۰۶ و علی اکبر شیرژیان در سال ۲۰۰۹ موفق به حضور در مسترکلاس ورلدپرس فوتو شده بودند.</p><div>منبع :عکس آنلاین&nbsp;</div> <p><br /></p></div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=110 Sun, 28 Apr 2013 00:00:00 GMT ششمین نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان خانه تئاتر <div style="text-align: justify; ">ششمین نمایشگاه سالانه &nbsp;انجمن عکاسان خانه تئاتر، عصر روز شنبه هفتم اردیبهشت همزمان با هفته گرامیداشت روز جهانی تئاتر در خانه هنرمندان افتتاح می شود. به گزارش پایگاه عکاسی زوم نیوز ، این نمایشگاه در سه بخش، منتخبی از عکس های شش سال گذشته اعضای انجمن درابعاد ۵۰-۷۰ ، عکسهایی از زنده یاد سعدی افشار و عکسهای اعضا از نمایش های سال ۹۱ در قالب ویدئو پروژکشن در سالن های میر میران و پاییز بر گزار می شود.</div><div style="text-align: justify; ">عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه عبارتند از : مهرداد امینی، شهپر آرمات، مهدی آشنا، نادر بهرامی، میلاد بهشتی، مسعود پاکدل، ابراهیم حسینی، علی حدادی اصل ، عماد دولتی، سیامک زمردی مطلق، سارا ساسانی، ابراهیم سیسان، اعظم شادپور، لیلی صدیق، سمانه غلام نژاد، گلریز فرمانی، منصوره قلیچی ، رضا قاسمی زرنوشه، منصوره قره داغی، ملیحه کیادربند سری، علیرضا کیانپور، آواکیایی، مانی لطفی زاده، مریم مجد، محمد محبی ، مریم محمدی ، حسین مسلمی نائینی ، تهمینه منزوی ، ، عاطفه متحیر آرانی، رضا موسوی ، آزاده میرزایی،مهناز میناوند ، هادی نوید، &nbsp;طیبه نصراللهی ، شکوفه هاشمیان ، موسی هاشم زاده</div><div style="text-align: justify; ">این نمایشگاه تا ۱۴ اردیبهشت ادامه دارد.</div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=104 Sat, 27 Apr 2013 00:00:00 GMT عکسهای موبایلی "پروژه ۲۴ساعت" در پردیس ملت <div>&nbsp;نمایشگاهی از پروژه بین&#8204;المللی ۲۴ ساعت با &nbsp;نمایش ۲۴ قطعه عکس &nbsp;موضوع پروژه امسال &#8221;شهر&#8220; بود و عکاسان باید در طی یک روز کامل گردش در شهر در هر ساعت بهترین عکس خود با موضوع شهر &nbsp;را روی شبکه قرار می&#8204;دادند. به عکاسان توصیه شده بود که عکسهای خود را با موبایل عکسبرداری کنند هر چند استفاده از دوربین&#8204;های دیگر هم ممنوع نبود اما بسیاری از آنان عکسهای خود با موبایل عکاسی و منتشر کردند این دومین دوره از &nbsp; &#8221;پروژه ۲۴&#8220; &nbsp;و دومین دوره پروژه&#8204;ای بود که توسط دو عکاس خیابانی ( سام سامرمن و رنزو گرانده) راه&#8204;اندازی شده و قرار است همه آثار تابستان امسال در یک گالری در سانفرانسیسکو به نمایش درآید.</div><div>هدف از این پروژه بین&#8204;المللی و غیر مسابقه&#8204;ای نمایشی متنوع از آثار عکاسان مختلف موبایل جهان است که به دنبال ثبت تصویری از زندگی و چهره شهر خود &nbsp;هستند.&nbsp;</div><div>مسوولان پروژه ۲۴ به دعوت &#8221;جشنواره فیلم و موبایل تهران&#8220; از برخی عکاسان اصلی این پروژه خواستند هر کدام یک عکس از مجموعه ۲۴ عکس خود را &nbsp;برای این جشنواره ارسال کنند که در این میان تعدادی از عکاسان موبایل از سراسر جهان عکسهای خود را به جشنواره ارسال کردند. در میان عکاسانی که دعوت جشنواره فیلم و عکس همراه را پذیرفتند نام برخی عکاسان مطرح موبایل جهان مانند کوچی هرناندز، توماس کاکارکو و الیف سویاباتمکس به چشم می&#8204;خورد ضمن اینکه دو &nbsp;عکاس موبایل &nbsp;ایرانی شهرام شریف و اکو سالمی نیز امسال جزو عکاسان اصلی این پروژه بودند.،</div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=108 Sat, 27 Apr 2013 00:00:00 GMT نخستین جشنواره بافت تاریخی تهران <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">تهران تا دوره آغاز سلطنت پهلوی به همان صورت اواخر عهد قاجار باقی مانده بود، اما با شروع دوره پهلوی تحولات گسترده ای در آن به وجود آمد و ساختارهای موجود حاکم بر جامعه تحت تاثیر این دگرگونی ها، قرار گرفت و تا ابتدا انقلاب اسلامی دستخوش تغیرات فراوانی شد و بعد از انقلاب اسلامی نیز خساراتی در زمان جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس بر دوش شهر گذاشته شد. حال این شهر جوان از بافت تاریخی غنی برخوردار است که برای همیشه در تاریخ قلب پایتخت ایران ماندگار است.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">ستادی متشکل از کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران و گروه معماران آرل با حمایت ویژه سازمان زیباسازی شهر تهران و با مشارکت دفتر نماینده شهردار تهران در هیات امنای اماکن تاریخی، موزه ها و میراث فرهنگی و ستاد گردشگری شهر تهران، کمیسیون ملی یونسکو ایران، کمیته ملی موزه های ایران(ICOM)، خانه هنرمندان ایران، انجمن عکاسان میراث فرهنگی، مجموعه نورنگار، لابراتور دیده گان، بنیاد فردوسی، خانه فعالان مجازی شهر تهران، انجمن مفاخر معماری ایران، موزه عکسخانه شهر، خانه فرهنگ جاودان، پایگاه خبری ایران بزرگ، سایت معمار نت و موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد با هدف صیانت از میراث ارزشمند تاریخی تهران، ثبت و انعکاس آن، نخستین جشنواره و نمایشگاه عکس بافت تاریخی &#171;ته ران&#187; را برگزار می کند.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">ستاد برگزاری از عموم علاقه مندان و هنرمندان عکاس دعوت می کند تا با ارسال آثار در این رخداد مهم فرهنگی شرکت نمایند.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><br /></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">عکاس/fontی &#171; بافت تاریخی ته ران &#187;" aنخستین جشنواره font color= red عکاس/fontی &#171; بافت تاریخی ته ران &#187;" /&gt;</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><br /></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">موضوعات جشنواره:</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">بافت تاریخی تهران شامل کلیه مناطق 22 گانه شهرداری تهران است.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">عکس هایی با مضامین اجتماعی،اقتصادی، معماری و هر مضمون دیگری که معرف شهر تاریخی تهران باشد، بر اساس موضوعات ذیل مورد پذیرش خواهد بود:</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نمایش جلوه های خاص از حیات اجتماعی در بافت تاریخی تهران (نشاط، صمیمیت و جنب و جوش در محله ها)</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>امید و عشق به زندگی در محلات قدیمی تهران</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>معرفی جاذبه های تاریخی- گردشگری</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>حفظ آثار تاریخی در بافت تهران</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نگاه مسئولانه (وظیفه) مردم و مدیران در قبال پاسداشت بافت تاریخی تهران</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>اثر بخشی بافت تاریخی در هویت دادن به جامعه</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نمایش جلوه های معماری در بافت تاریخی تهران</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نگاه به مرمت ها و تخریب ها</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>آسیب شناسی بافت های فرسوده و نگاه به آسیب رسانی به باقت&#172;های تاریخی و ارزشمند</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><br /></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">گاه شمار مسابقه:</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">آخرین مهلت دریافت آثار: 21 اردی بهشت 1392</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">انتخاب و داوری آثار: 26 اردی بهشت 1392</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">زمان برگزاری نمایشگاه آثار منتخب: 9 خرداد 1392</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">مکان برگزاری نمایشگاه آثار: خانه هنرمندان ایران</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">معرفی آثار برتر و اعطای جوایز:&#8204; همزمان با جلسه افتتاحیه</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">گروه انتخاب و داوری آثار:</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">، مهرداد اسکویی،<span style="white-space:pre"> </span>سعید محمودی ازناوه،<span style="white-space:pre"> </span>مجید ناگهی، سیداحمد محیط طباطبایی، عبدالکریم بابا رضا</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;">کارشناس و مشاور معماری: علیرضا قهاری، احسان اسعدی ارکان جشنواره:</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">دبیر هنری جشنواره: محمدابراهیم صافی</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">دبیر اجرایی جشنواره: سجاد عسگری</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">مسئول روابط عمومی جشنواره: ماندانا خرم</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">شرایط پذیرش آثار:</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">هر عکاس مجاز است حداکثر با ۱۰ قطعه عکس بصورت مجموعه و یا تک عکس، بر اساس مقررات ذیل شرکت نماید.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">شرایط:</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">1- شرکت در این مسابقه برای تمامی علاقه مندان آزاد است.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">2- عکس&#8204;ها می توانند رنگی، تک رنگ، به صورت دیجیتال باشند.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">3- عکاسان باید آثار خود را بصورت دیجیتال و با رزولوشن حداقل DPI300 و فرمت JPG- با کیفیت مناسب (حداقل ضلع کوچک 20 سانتیمتر برای چاپ نهایی) جهت استفاده در کتاب نمایشگاه، بصورت حضوری یا مرسوله پستی به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">4- تاریخ گرفتن عکسها باید حداکثر از سال 1380 به بعد باشد و ضمناً درج نشانی محل عکاسی و تاریخ گرفتن عکس ها الزامی می باشد.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">5- فرم شرکت در جشنواره به دقت تکمیل و ترتیب عکس ها در آن با نام فایل در ایمیل یا لوح فشرده هماهنگ باشد. اطلاعات فرم شرکت برای تهیه مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، لذا مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی بر عهده شرکت کننده می باشد.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">6- ارسال عکس پرسنلی از عکاس، الزامی است.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">7- برروی هر CD نام و نام خانوادگی صاحب اثر نوشته شود و هر فایل درون CD، به ترتیب شامل &#8220;نام عکاس+ عنوان عکس&#8221; باشد.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">8- آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال شوند به جشنواره راه پیدا نخواهند کرد.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">9- ارسال اثر توسط عکاسان به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی می شود و هیچگونه مسئولیتی به عهدۀ دبیرخانه نخواهد بود و عواقب حقوقی آن نیز برعهده ارسال کننده خواهد بود.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">10- به عکاسانی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده می شود، مبلغ 700000 ریال(هفتاد هزار تومان) وجه نقد به علاوه گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اعطا خواهد شد.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">11- برگزار کننده حق استفاده از عکس های پذیرفته شده برای چاپ در امور نمایشگاهی، اطلاع رسانی و بانک اطلاعاتی با ذکر نام عکاس را برای خود محفوظ دانسته و در صورت استفاده از اثر در غیر موارد فوق حقوق اثر به عکاس پرداخت می شود.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">12- ارسال اثر به منزله قبول مقررات جشنواره است و تصمیم گیری در مورد نکات پیش بینی نشده به عهده دبیرخانه جشنواره می باشد.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">13- آثار پذیرفته نشده پس از خاتمه نمایشگاه مسترد نمی شود.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><br /></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">جوایز و امتیازات آثار پذیرفته شده:&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">1- از میان آثار رسیده به دبیرخانه، حداکثر ۱۰۰ اثر برای نمایشگاه و چاپ در کتاب انتخاب می شود.</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">2- از میان آثار راه یافته به بخش نمایشگاه به 5 اثر برگزیده لوح افتخار جشنواره و جوایزی به شرح ذیل اهدا خواهد شد:&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نفر اول: لوح افتخار+تندیس جشنواره+ 30 میلیون ریال جایزه نقدی و جوائز نفیس فرهنگی دیگر</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نفر دوم: لوح افتخار+ تندیس جشنواره+ 20 میلیون ریال جایزه نقدی و جوائز نفیس فرهنگی دیگر</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نفر سوم: لوح افتخار+ تندیس جشنواره+ 10 میلیون ریال جایزه نقدی و جوائز نفیس فرهنگی دیگر</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نفر چهارم: لوح افتخار + تندیس جشنواره و جوائز نفیس فرهنگی دیگر</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><span style="white-space:pre"> </span>نفر پنجم: لوح افتخار+ تندیس جشنواره و جوائز نفیس فرهنگی دیگر&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><br /></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی زیر تحویل و یا از طریق پست ارسال نمایند:&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی، خیابان بهروز، کوچه چهار، شماره 6، واحد دوم شرقی</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.thhc.ir و www.arel.ir مراجعه یا با شماره تلفن های 22274952 و 22274958 تماس حاصل نمایید.</span></div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=101 Thu, 18 Apr 2013 00:00:00 GMT شرکت‌کنندگان جشنواره‌ی ملّی عکس خلیج فارس <div style="text-align: justify; "></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;"><br /></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">اسامی تمامی شرکت&#8204;کنندگان در جشنواره به شرح ذیر است:</span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-size: 11px;">احسان امینی، مهدی بن تمیم محمدی، رزاق عبیدی، علی طغیانی، ثمین جواهریان، عبدالغفار علیرضائی، پویا پزشکیان، سبحان جامه&#8204;دار، حیدر هدایتی، احسان افسری&#8204;نژاد، محمد ادیبی، پویان شادپور، علی کاوه، علی&#8204;رضا ریاحی&#8204;فر، آرش اشکر، رامین رحمانی&#8204;نژاد اصیل، احمدرضا سهرابی، آرش شکورزاده بلوری، کیانوش محبیان، بهنام ذاکری، میثم بابایی، کیانوش کیانی، حسین اسماعیلی، غلامرضا ودیعی، علیرضارستمی، عبدالخالق فرخزاد، مسعود سهیلی، یوسف باقری، حسین رفیعی، محمد رحمتی، امیر طاهری کندر، توفیق هلالات، عرفان سامان&#8204;فر، نیما رفوگر آستانه، صادق کلامی، حسین حائری اردکانی، میثم حسنلو، مژگان حسنلو، سید محمد موسوی، محمدرضا غلامی، سیدحمیدرضا می&#8204;رطبائی، ابراهیم نیکخو، آرش حمیدی، محمدعلی کامکاری، علی تاجیک، نیما کوچک شوشتری، سروش نفیسی، زهرا حبیبی، عطا رنجبر زیدانلو، مهدی سعادت، داود مرزی&#8204;زاده، علی گرامی&#8204;فر، ناصرمحمدی، کلثوم امیدی، اکبر پورعسکری، سالار پویان، یاری&#8204;بخش حاتمی صدر، حسین زارع، عباس حیدری، حسین حیدرپور، مهدی ناظری، جواد شیدا، محمد نیک&#8204;نام، محمدامین سالاری، ابراهیم پالاش، سامان سلکی، اسماعیل جاشویی، حسین احمدی بیرگانی، حسین نیکزاد آملی، قدیر وقاری، لیلا رفیعی، ابراهیم مختاری، حمزه محمد حسینی، محمدجواد رسا، فواد اشتری، علیرضا وحید، مرتضی صالحی، مهدی خدایی، بهزاد بهروزنیا، محمدحسن صلواتی، ملکه می&#8204;رپویا، منصور وحدانی، مرتضی سورانی، سحرخسروگرجی، مصطفی غلام&#8204;نژاد، یگانه فیضی، محسن حسن&#8204;پور، محمد امین نادی، ساغر درواه گرگیج، سیدحسین چراغی اقا، فرامرز زارعیان، محسن عسکری&#8204;زاده، محمدرضا سلطانی تهرانی، حدیث شیرعلی&#8204;زاده، عبدالله نژادزاده هنگامی، فرشید علیزاده، حمیدرضا گوهری، احمد مبارکی، سیده مریم موسوی، مرتضی بلندنظر، عباس علیزاده، نارسیس منتظر، احسان میرحسینی، امین رحمانی، سید علیرضا دامادزاده، مهران سایبانی، حمید مصلی&#8204;نژاد، حمید پناهی، مصطفی ساغری، مجید فاردار، مهتاب ثروتی، میترا برمیخته، پویه مددی، جاوید خدمتی، مصطفی می&#8204;رطالب، مرضیه محمدمیری، رضا ناظمی، محمدرضا مسندانی، سعید عرب&#8204;زاده، عزت&#8204;الله قربانی آهودشتی، مهدی نگهبان، پانیذ کامیارراد، محمد کارگر، هادی لزیری، اسماعیل کشتکار، محمدحسین محمودی می&#8204;مند، ژیلا ارجمندی، مازیار اسدی، پژمان دادخواه، مجتبی چناری، بهرام صدیقی هفشجانی، ابوالفضل جهان مهین، سهیل ارجمند، داریوش منصوری، نرجس رضوانی، مجید قنبری آزرم، رضا عنصرسیار، مژگان رایج، محمد حسین انصاری&#8204;زاده، محمدرضا جوانمردی، عزالدین احمدی، بهزاد گلستانی، سیدمهدی موسوی، صدف صداقت&#8204;پیشه، پویا انتخابی، هانیه هاشمی&#8204;زاده، مهرزاد محمدی&#8204;پور، محمدرضا باباگلی، آریادخت جهان بخشان، امین آفتاب&#8204;سوار، آرمین امیریان، فریبرز مرادی&#8204;نسب بندری، محمد موسوی، سحر قادری، مهدی پورعابدی، محسن رفیعی، مجید خاکپور، محمدعلی نجیب، علیرضا شاه&#8204;حمزه، عبدالرضا شیبانی، مسلم عباسی، پیام پروین، احمد مدنی، سمانه رنجبری، مریم مصدق، محمدصادق رضایی، رسول رضایی، زهرا اقباله، علی پورمعصومی، علی حسن&#8204;زاده، رضا جلالی، محمدرضا معصومی، سروش جوادیان، عباس حاجی&#8204;محمدی، میلاد رفعت، سحر جهاندیده، فرحناز پوراسماعیل&#8204;زاده رفسنجانی، معصومه علی&#8204;گل، امیر لطفی شهپر، علی اسدی، شهاب&#8204;الدین علیشاهی، رضافتحی مقدم، سیروس حصاری، رضا ریشهری&#8204;نژاد، صفا برومند، سارا خادمی، یوسف شاکری، سیدعلی هاشمی، محمدامین نجفی&#8204;زاده، حامد ضرابی&#8204;نسب، فردین نظری، حامد تهمتن، مجید جمشیدی، پانته&#8204;آ نقوی، محمد اکبری&#8204;زاده کهتکی، اصغر بشارتی، احمد قربانی، نجمه اکبری، مسعود احمدزاده مطلق، لیدا گلشن&#8204;پور، معصومه محمدعلی&#8204;پور، امین پاسی شیرازی، محمدرضا خواجه&#8204;ییان، سیدولی شجاعی لنگری، رویا رضوانفر، وحید عیدخانی، غزال استوارنیا، روح&#8204;اله بلوچی، سمانه پورگل افشان، سیدمجتبی مظلوم&#8204;زاده، محمد بارکار، آرزو قاسمی، یوسف دیوجام، هانیه محسنی&#8204;زاده، روح&#8204;الله صالحی، علیرضا کرمزاده، نیاز راستیان، ابراهیم سیسان، نادیه نعمتی، مسعود میرحسینی، سید مهدی اسلامی، مهران همراهی، مهشید گرجیان، شیدا رحیمی، محمد محسنی، جواد رمضانی، علی صمیمی، سعدی احمدی، آرش کریمی، ناصر عباس&#8204;پور، فاطمه&#8204;السادات هانی طبایی، آرتم غریبی، احسان سهرابی، امیر صادقی، محمد محمدعلی&#8204;پور، زینب رستمی، جمشید غضنفری، احسان کریمی&#8204;خواه، فرزانه شکری، سعیده دبیری&#8204;نژاد، مهدی حاجی&#8204;وند، امیرحسین مددی، مصطفی سبزیکار ایسینی، ادریس سعیدی، قاسم شیشه&#8204;گری، علی اسدی، محمد هوشمند، فریبا رییسی، هاله معماریانی، نوید محمدی&#8204;زاده، محمدهادی ایزدی، شادی&#8204;آفرین آرش، هادی ابری، اعظم صباغ، آرش تیمورنژاد، میثم بلوری، سمانه کریمیان، هنگامه بُکایی، علی داودی، بهاره محمدیان، نیکروز بهادرمنش، احمد خجسته نیا، افشین آذریان، میلاد طرفی، داوود گرگیج جاسکی، امیرحسین حیدری، هاله نوری، فاطمه ضیائی، مرضیه حسام&#8204;زاده، علی مهبودی، علیرضا حیدری، امین صادقی، هدی شرف، سعید دهقانی، نعیم اسدی، روح&#8204;اله انصاری&#8204;نژاد، رضا نجفلو، عبدالرحیم رضازاده، شقایق میرحسینی، نبی بهرامی، میلاد فراهانی، حسین فخرایی، حسن مصلی&#8204;نژاد، نرگس تنکبریس، رضا یوسفی، کوروش صداقت، علی فتح&#8204;اله&#8204;زاده، مهدی رضایی گودرزی، علی حسنعلی&#8204;زاده، عصمت یادگاریان، آنیتا حسنعلی&#8204;زاده، یاسر فتحی&#8204;پور، امیر قیومی، منصوره قلیچی، سامان&#8204;پور خوش&#8204;آموز، حامد نظری، سمیرا پورکهندلی، مهدی بهرامی، احسان رنجبری کلیبی، احسان محمدی، محمدامین علم صاحب&#8204;پور، مسعود رضایی، غلامرضا رحیمی، مهدی نهنگ، شهاب حاجتی، محمدرضا مرجوی، امین ابری، افشین رازی، ید محمد فاطمی، شکوفه سلامتی هرمزی، حسن حسنی، محمدرضا دهباری، محمّدباقر عسکرپور، سید ناصر علویزاده، مهدی قنواتی، زینب عربی، رضا دیرباز، حمیدرضا مجیدی، فاخته جلایرنژاد، محمد زارعی، علی هویسی، حدیث رزمی&#8204;نژاد، امین نظری، حمیدرضا بازرگانی، سارا نظارات، سمیه ضیائی، صابرقاضی، احمد جعفری، ساناز دریایی، محمد عبدالهی، مرضیه خوشبخت، فاطمه ابوالفارسی، امیرمینابیان، مطهره خسروی روزبهانی، نادر حیدری دشتستانی، محترم صدرالذاکرین، سعید کرمی، فرزین محمودزاده، امید محبی، سیامک جعفری، مهدی تاج آباد، احمد بازماندگان قشمی، سودابه آتشی، اصغر صامتی، امیر مرادی&#8204;راد، مهسا مرادی&#8204;راد، محدثه پرویزی مقدم، سهیل زندآذر، فرهاد کرمستجی، مرتضی کناری&#8204;زاده، غلامرضا مسعودی، سید محمد اسماعیل موتورچی، مهدی پاکزاد، علیرضا رحمانی، حامد قصری، زهرا رسولی، فرشته اصلاحی، حسن علیزاده، منصوره معتمدی، پژمان ترابی، مهدی قنبرپوری، حسین بامداد، فروزان بیطرف حقیقی، رضا فرج&#8204;زاده، علی رمضانی، پیمان ترابی، سمیه نوروزی، انسیه پراور، فاطمه عباس&#8204;نیا، ساغر جوانبخت، امیر نعمتی، علیرضا یوسفی، حسین نیک&#8204;مهر، آرش احدزاده، فرشید قربانپور، حبیب آسوده، امین بحرانی، لیلا بازماندگان قشمی، حوریا امیری، محمدبازماندگان قشمی، الهه علیزاده، فره&#8204;مند راشدی قشمی، حسن راستین، احسان پوراشرفی، مجید مستوری، محمود راشدی قشمی، رضا صفائی، ساجد عطایی&#8204;نژاد، فردین راشدی قشمی، سیدمرتضی حسینی، میثم مسندانی، میعاد آخی، حسن غفاری، حامد هاکی زهی، فرشید دریانوس، پوریا رزمی&#8204;نژاد، منیژه آقائی، مهدی صرامی، فرید ثانی، مجید مظفری، پدرام خطیبی، علیرضا عباسی، محمد اسماعیل حق&#8204;پرست، مهدی کمالی، مرجان قاسمی&#8204;زاده، امیر عبیداوی، عبدالمجید پاسلار، فاطمه محمدی، فرشته ستوده شهنانی، محمد رحیمی&#8204;زاده، ابوالفضل ادیم، مجید پیل&#8204;افکن، حمیدرضا پورگل افشان، آزیتا تن&#8204;ها، سمیرا ستوده شهنانی، می&#8204;رمصطفی اعتراف اسکویی، حسین شجاعی منش، حمید سلطان&#8204;آبادیان، کیان اعتمادی قشمی، عبدالله رضایی، زهرا زینلی، عبدالحسین رضوانی، رضوان عبیدی، لاله اکبر، امیر غنی&#8204;زاده، کبری پیشکار، سپیده خسروی، احمدرضا آذرآئین، مهسا پروین، نسترن زرگری، معصومه مرادی، مهدی معرف، لیدا مسگین، فاطمه دریانوس، صادق سوری، اسماعیل رنجبری کلیبی، خرم رفیعی، مهران آروین، نسرین عباسی، حمید نمازی، سامی حزنی، امید علیزاده، محدثه پاکنام، سارا فلاحتی، محمدرضا قاسمی&#8204;نژاد، حامد ایلخان، موسی بلبله، فرامرز عامل بردبار، شایان جوان، ژاله کهریزه یوسفکند، مهدی جهان افروزیان، مجتبی حسن&#8204;پور، مجید احمدآبادی، مرجان شکارچی&#8204;زاده، ماه&#8204;ناز صفویه</span></div><div style="text-align: justify; font-size: 11px;"></div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=103 Thu, 18 Apr 2013 00:00:00 GMT عکاس ایرانی با مجموعه عکسی از «قربانیان جنگ در افغانستان» برگزیده دوم گرنت ((دیواری)) <p align="justify">مجید سعیدی عکاس ایرانی با مجموعه عکسی از &#171;قربانیان جنگ در افغانستان&#187; بعنوان <a href="http://reminders-project.org/rps/second-winner-of-rps-wall-grant-majid-saeedi/" target="_blank">برگزیده دوم گرنت &#171;دیوار&#187; گالری RPS</a> معرفی شد.&nbsp;Diana Markosian از ارمنستان نخستین برنده گرنت دیوار RPS&#8204; بود.</p> <p align="justify">گرنت &#171;دیوار&#187; جایزه&#8204;ای است که در آن عکاس منتخب توسط داوران می&#8204;تواند مجموعه خود را به مدت ۵ روز یا بیشتر (حداکثر ۳۰ روز) در RPS به نمایش بگذارد.</p> <p align="justify">RPS (Reminders Photography Stronghold) یک گالری تحت سرپرستی اعضا در توکیو است که مجموعه ای از فعالیتهای عکاسانه مانند برگزاری نمایشگاه، برپایی ورکشاپ، برگزاری رخدادها، انتشار کتابهای عکاسی، گرنت عکاسی و &#8230; را انجام می دهد.</p> <p align="justify">این نهاد فعالیتهای خود را در سال ۲۰۰۰ با یک وب سایت و مجموعه&#8204;ای از نمایشگاه&#8204;های عکس آغاز کرده است و یکی از بزرگترین گالری&#8204;های عکس در ژاپن را در اختیار دارد.</p> <p align="justify">چند روز پیش نیز مجید سعیدی با مجموعه عکسهای &#171;بدنسازی در افغانستان&#187; و&nbsp;&#171;زندگی در جنگ&#187;&nbsp;موفق به کسب یک مدال طلا و یک عنوان شایسته&#8204;ی تقدیر از نهمین دوره&#8204;ی مسابقه&#8204;ی بین&#8204;المللی عکس خبری چین (CIPPC) شد. سعیدی یکی از عکاسان ایرانی برگزیده مسابقه عکس مطبوعاتی جهان ورلدپرس فوتو در سال ۲۰۱۳ نیز بود.</p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=97 Wed, 17 Apr 2013 00:00:00 GMT فراخوان عکس با موضوع داخلـی ویژه ایران . <p align="justify">شماره ۸ فصل&#8204;نامه &#8220;پیکس&#8221;، ویژه ایران<br /> فراخوان عکس با موضوع داخلـی<br /> داخلــی [حریـم، هویــت، دوگانــگی]</p> <p align="justify">پیکس، فصل&#8204;نامه&#8204;ای موضوعی است که در هر شماره مفهومی را کاوش می&#8204;کند. پیکس به بینندگان و مخاطبان این اجازه را می&#8204;دهد تا ذهنیت عکاس و فریم&#8204;&#8204;بندی زمان و مکان دوربین را به چالش بکشند. این فصل&#8204;نامه نه تنها به دنبال ارائه&#8204;ی عکاسی در قالب&#8204;های زمانی، فضایی و تاریخی است بلکه به روش&#8204;های شخصی، خودآگاهانه و زیبایی شناختی نیز علاقه&#8204;مند است.</p> <p align="justify">ساختار پیکس با هوشیاری بر چند چیز استوار شده است: کارکرد ،فناوری و سیر عکاسی در هند امروز. این فصلنامه نگاهی دارد به عکاسی در زمان حاضر و وضع نامساعد نسلی که تحت تاثیر رسانه قرار گرفته است.</p> <p align="justify">-&nbsp;این فراخوان برای کسانی است که به صورت حرفه&#8204;ای، آماتور و یا حتی صرفاً از روی علاقه عکاسی می&#8204;کنند و می&#8204;خواهند در چارچوب موضوع این شماره، حضور پیدا کنند.</p> <p align="justify">فصل&#8204;نامه عکاسی &#8220;پیکس&#8221; هشتمین شماره خود را با حمایت مؤسسه گوته و گالری محسن در تهران منتشر می&#8204;کند. موضوع هر شماره در یک چارچوب ملموس، تعریف و تفسیر می&#8204;شود. این فصل&#8204;نامه در هند پخش می شود و پایگاه هایی نیز در جنوب آسیا، در دفاتر مؤسسه گوته دارد.<br /> این فصل&#8204;نامه به طور جدی به عکس می&#8204;پردازد و فضایی فراهم می&#8204;آورد تا در حدود ۱۰ عکاس معاصر بتوانند در هر شماره بین ۷ تا ۸ اثر از خود ارائه نمایند.</p> <p align="justify">-&nbsp;درباره موضوع شماره<br /> عنوان این شماره برگرفته از اصطلاحی متعارف در سینما و معماری است که به کمک آن فضاهای داخلی از فضاهای خارجی جدا می&#8204;شود. اما می&#8204;توان این مفهوم را به موقعیت مشخصی که در ارتباط درونی&#8204;تر با یک فرد یا موقعیت اجتماعی بروز می&#8204;کند، تعمیم داد. [...] آن&#8204;چه که ممکن است به عنوان محدودیت&#8204;های عمومی تلقی شود، اغلب به درون&#8204;ریزی&#8204;های شخصی یا انزوایی گسترده ختم می&#8204;شودکه افراد را به درون محدوده شخصی خودشان سوق می&#8204;دهد؛ به اندرون خانه&#8204;هایشان یا حتی محلی که در آن کار می&#8204;کنند. چنین شرایطی، مرزهای نامطمئنی را بین هر &#171;فرد&#187; و &#171;دیگران&#187;ی قرار می&#8204;دهد که پیوسته زندگی مادی و معنوی خود را بازتعریف می&#8204;کنند تا به نوعی دگرگونی شخصی، اجتماعی و ماهوی برسند.</p> <p align="justify">-&nbsp;نحوه ارائه آثار</p> <p align="justify">آثار ارائه شده باید از ایران باشد، در ایران عکاسی شده باشد یا به شکلی مستقیم به ایران بپردازد و دست&#8204;کم بین ۱۲ تا حداکثر ۲۵ فریم بوده، در قالب آثار فردی یا مشترک ارسال شود.<br /> لطفا آثار Low-Res خود را با فرمت jpeg با ابعاد ۱۰ در ۱۵ سانتی&#8204;متر و دقت dpi 200 به ما ایمیل کنید. آثار High-Res تنها زمانی خواسته خواهد شد که کلیت آثار مورد انتخاب قرار گیرد.</p> <p align="justify">یک لینک DropBox به همراه یک متن معرفی ترجیح داده می&#8204;شود. عکاس باید در چند خط (در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ واژه) به معرفی خود و اثرش بپردازد. فصل&#8204;نامه این حق را برای خود محفوظ می&#8204;داند که از بین آثار فرستاده شده، گزینش کند. هیچ پرداختی بابت عکس&#8204;ها صورت نمی&#8204;گیرد اما پس از انتشار برای هر کدام از شرکت&#8204;کنندگان، دو نسخه از نشریه ارسال می&#8204;شود.</p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=98 Wed, 17 Apr 2013 00:00:00 GMT فراخوان نخستین جشنواره پرچم <div align="justify"> پرچم به عنوان مهم&#8204;ترین نماد استقلال و حاکمیت کشور نقشی بسیار مهم در ایجاد همبستگی ملی، یکپارچگی و انسجام آحاد ملت دارد. پرچم نماد هویت ایرانی اسلامی ، حاکمیت ملی ، تشخص، اقتدار، و تمامیت ارضی کشور است. تاثیر وحدت بخش پرچم در طول تاریخ همواره سبب شده است که گروه&#8204;های متفرق اجتماعی بر حول محوری واحد گرد هم آمده و از حقوق و امتیازات مشترک خود دفاع کنند.<br /> رنگ، شکل و تصاویر منقوش بر پرچم چکیده&#8204;ای از فرهنگ، اعتقادات و آرمان&#8204;های جامعه است و برافراشته بودن آن در هر نقطه، نشان از حاکمیت، حضور و سیطره&#8204;ی آن فرهنگ دارد. افراشته یا نیمه افراشته بودن پرچم، به صریح&#8204;ترین شکل ممکن شرایط عاطفی حاکم بر سرزمین را بیان می&#8204;کند و دلبستگی به آن فارغ از سن و جنس، مهم&#8204;ترین نشانه&#8204;ی تعلق خاطر انسان&#8204;ها به آب، خاک و سرزمین مادری است.<br /> در نماد&#8204; پردازی پرچم شکوهمند و عزت آفرین کشور عزیزمان ایران ، کلمه الله به عنوان عصاره&#8204;ی کلمه توحید و شعار لا اله الا لله ، که در آن مستتر است ، چونان لاله&#8204;ای سرخ رنگ به مثابه خون شهیدان والامقام در میان رنگ سفید نقش بسته است و اشاره به این حقیقت دارد که جمهوری اسلامی ایران حلقه&#8204;ی واسطی است در راه تحقق حکومت جهانی و آرمانی اسلام.<br /> همچنین شعار الله اکبر با خط کوفی به صورت نواری سفید رنگ در هر یک از رنگ&#8204;های سبز و سرخ یازده بار و در مجموع بیست و دو بار تکرار شده است . دفعات و تربیت این تکرار تمثیلی از تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بیست و دومین روز از یازدهمین ماه سال است. به این ترتیب پرچم کنونی کشور ، در خلاصه&#8204;ترین شکل ممکن ، مهم&#8204;ترین اصول نظام اسلامی را در خود نهفته دارد.<br /> اکنون با عنایت به جایگاه و اهمیت موضوع و با هدف جذب نگاه مردم شریف و هنرمندان گرانقدر به پرچم، مدیریت فرهنگی هنری منطقه&#8204;ی پنج سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نخستین جشنواره&#8204;ی پرچم را برگزار می&#8204;نماید تا فرصتی برای خلق اثر در این زمینه برای هنرمندان در رشته&#8204;های هنرهای تجسمی فراهم شود. این جشنواره در سه بخش عکس ، پوستر و نقاشی کودک و نوجوان برگزار می&#8204;شود. </div><p align="justify"><strong>اهداف جشنواره<br /> </strong>جشنواره&#8204;ی پرچم بر مبنای اهداف زیر اجرا می&#8204;شود:<br /> ۱-تاکید بر نقش وحدت بخش پرچم و بیان اهمیت و جایگاه ویژه آن در ایجاد همبستگی و یک&#8204;دلی مردم<br /> ۲-توجه به پرچم به عنوان مهم&#8204;ترین نشان ملی کشور<br /> ۳-توجه به جایگاه پرچم در عرصه&#8204;های گوناگون ملی، ورزشی، اقتصادی، صنعتی و&#8230;<br /> ۴-توجه به کارکردهای پرچم به عنوان یک نماد بصری و مفهومی در حیات اجتماعی و زندگی روزمره&#8204;ی مردم<br /> ۵-جلب توجه گروههای سنی کودک و نوجوان به پرچم به منظور تقویت توجه به هویت ملی و فرهنگی در میان امیدان آینده&#8204;ی کشور</p> <p align="justify"><strong>مقررات عمومی جشنواره<br /> </strong>- مهلت تحویل یا ارسال آثار به دبیرخانه تا تاریخ ۳ خرداد ماه ۹۲ خواهد بود.<br /> - دبیرخانه&#8204;ی جشنواره &#8204;&#8204;نهایت تلاش خود را برای حفظ و مراقبت و جلوگیری از هرگونه آسیبی به آثار تحویل گرفته&#8204;شده به&#8204;کار خواهد بست ولی در قبال آسیب&#8204;های ناشی از ارسال نامطلوب یا مشکلات پستی، مسئولیتی برعهده نخواهد داشت.<br /> - آثار ارسالی باید با ضوابط اعلام شده در مقررات جشنواره مطابقت داشته باشد.<br /> - به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال یا تحویل شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.<br /> - دبیرخانه&#8204;ی جشنواره مجاز به استفاده از آثار (با ذکر نام صاحب اثر) در پوستر، کتاب و سایر اقلام تبلیغاتی و چاپی جشنواره و نمایشگاه&#8204;های دوره&#8204;ای در داخل یا خارج از کشور خواهد بود.<br /> - نشانی سایت جشنواره www. parcham-farhangsara.com است.<br /> - هرگونه تغییر در فرم فراخوان در سایت جشنواره به اطلاع عموم خواهد رسید.<br /> - ارسال اثر به جشنواره به معنی پذیرفتن مقررات جشنواره است و تصمیم&#8204;گیری درباره&#8204;ی مسائل پیش&#8204;بینی نشده و تفسیر شرایط خاص برعهده&#8204;ی برگزارکننده خواهد بود.</p> <p align="justify"><strong>تقویم جشنواره<br /> </strong>- اعلام فراخوان جشنواره: ۲۲ بهمن ماه ۹۱<br /> - آخرین مهلت ارسال یا تحویل آثار به دبیرخانه: ۳ خرداد ماه ۹۲<br /> - اختتامیه&#8204;ی جشنواره و گشایش نمایشگاه آثار منتخب: ۲ تیر ماه ۹۲</p> <p align="justify"><strong>بخش&#8204;های جشنواره<br /> </strong>نخستین جشنواره&#8204;ی پرچم در سه بخش زیر برگزار می&#8204;شود:<br /> عکس &#8211; پوستر- نقاشی کودک و نوجوان</p> <p align="justify"><strong>بخش عکس</strong></p> <p align="justify">دبیر: امیرعلی جوادیان<br /> ۱٫ مقررات:<br /> - شرکت در این بخش برای هر یک از متقاضیان بلامانع است.<br /> - عکاسان صرف&#8204;نظر از زمینه&#8204;های گوناگونی که در آن&#8204;&#8204;ها فعالیت می&#8204;کنند، باید پرچم را به طور مشخص محور و در مرکز توجه خود قرار دهند.<br /> - شرکت&#8204;کنندگان می&#8204;توانند حداکثر ده عکس را به صورت تک عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.<br /> - آثار می&#8204;بایستی به صورت فایل دیجیتال، در فرمت JPG و با وضوح ۳۰۰ DPIو با حداقل ابعاد ۴۰&#215;۳۰ سانتی&#8204;متر بر روی لوح فشرده (CD یا (DVD به نشانی دبیرخانه&#8204;ی جشنواره ارسال و یا به صورت حضوری تحویل داده شود.<br /> - در عکس&#8204;های مستند، جنبه&#8204;ی استنادی تصاویر دارای اهمیت است و پردازش(ادیت) تصاویر نباید خدشه&#8204;ای در رویکرد این آثار وارد سازد.<br /> - عکس&#8204;ها می&#8204;تواند رنگی یا سیاه و سفید بوده و از ثبت آنالوگ و یا دیجیتال برخوردار باشند. بدیهی است آثاری که با دوربین&#8204;های آنالوگ ثبت شده&#8204;اند باید به صورت فایل اسکن شده ارسال شوند.<br /> - لازم است عکس&#8204;های ارسالی در پوشه&#8204;ای به نام خود عکاس ذخیره شود.<br /> - برای نام&#8204;گذاری فایل&#8204;ها از حروف و اعداد انگلیسی استفاده و به روش زیر عمل کنید:<br /> شماره عکس / نام / نام خانوادگی<br /> به طور مثال: Ahmadi ahmad 3 یعنی (سومین عکس آقای احمد احمدی)<br /> - علاقه&#8204;مندان باید فرم شرکت در جشنواره را از سایت جشنواره دریافت، پرینت و کامل کرده و به همراه آثار به دبیرخانه ارسال کنند و یا به صورت حضوری تحویل دهند.<br /> - درج نام نخستین جشنواره&#8204;ی پرچم و مشخصات شرکت&#8204;کنندگان بر روی لوح فشرده (CD) الزامی است.<br /> - دبیرخانه&#8204;ی جشنواره از پذیرش آثاری که مشخصات ناقص داشته باشد، معذور است.<br /> - CD و یا DVDهای ارسالی برگشت داده نمی&#8204;شوند و پس از داوری در صورت راه نیافتن به نمایشگاه و به منظور حفظ حقوق صاحبان آثار معدوم خواهند شد.<br /> - دبیرخانه&#8204;ی جشنواره، ارسال&#8204;کننده را صاحب اثر تلقی می&#8204;کند. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله، اثر ارسالی حذف شده و مسئولیت&#8204;های حقوقی آن متوجه ارسال کننده خواهد بود.<br /> ۲٫ جوایز:<br /> - به همه&#8204;ی کسانی که آثارشان توسط گروه داوران برای شرکت در نمایشگاه معرفی می&#8204;شوند، یک جلد کتاب جشنواره، لوح شرکت در جشنواره و مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه نقد اهدا می&#8204;شود.<br /> - از میان آثار منتخب، سه اثر به عنوان آثار بر&#8204;تر جشنواره در بخش عکس معرفی و به صاحبان آثار، علاوه بر موارد ذکر شده در بند یک، هدایایی به شرح زیر اهدا خواهد شد:<br />  نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br />  نفر دوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br />  نفر سوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br /> - با رأی هیأت داوران به پنج نفر از شرکت&#8204;کنندگان که آثارشان در رده&#8204;های بعدی قرار می&#8204;گیرد، علاوه بر موارد ذکر شده در بند یک، لوح تقدیر و مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی اهدا خواهد شد.</p> <p align="justify">۳٫ گروه داوران:<br /> اکبر عالمی- محسن راستانی &#8211; علی قلمسیاه</p> <p align="justify"><strong>بخش پوستر</strong></p> <p align="justify">دبیر: کورش پارسا&#8204;نژاد<br /> ۱٫ مقررات:<br /> - تکنیک اجرای آثار آزاد است. بدیهی است آثاری که به صورت دستی اجرا می&#8204;شوند، باید به صورت اسکن شده و در قالب CD یا DVD به دبیرخانه ارسال شوند.<br /> - صرف نظر از هر محتوایی که هنرمندان گرافیست برای آثار خود برمی&#8204;گزینند، باید پرچم را به طور مشخص محور و در مرکز توجه خود قرار دهند.<br /> - هر طراح مجاز است تا ۵ اثر به دبیرخانه ارسال کند.<br /> - آثار باید در ابعاد۷۰&#215;۱۰۰سانتی متر و در فرمت TifیاPdf و با وضوح ۳۰۰ DPI و در فضای CMYK اجرا شود.<br /> - ارسال پرینت با کیفیت آثار در قطع A4 به همراه CD، برای سهولت در امر داوری الزامی است.<br /> - علاقه&#8204;مندان باید فرم شرکت در جشنواره را از سایت جشنواره دریافت، پرینت و کامل کرده و به همراه آثار به دبیرخانه ارسال کنند و یا به صورت حضوری تحویل دهند.<br /> - درج نام نخستین جشنواره&#8204;ی پرچم و مشخصات شرکت&#8204;کنندگان بر روی لوح فشرده (CD) الزامی است. علاوه&#8204;بر آن طراح باید برچسب مشخصات را از سایت جشنواره دریافت و پس از تکمیل، بر پشت هر یک از فرم&#8204;ها الصاق کند.<br /> - دبیرخانه&#8204;ی جشنواره از پذیرش آثاری که مشخصات ناقص داشته باشد، معذور است.<br /> - CD یا DVDهای ارسال شده برگشت داده نمی&#8204;شود و پس از داوری در صورت راه نیافتن به نمایشگاه و به منظور حفظ حقوق صاحبان آثار معدوم خواهند شد.<br /> - دبیرخانه&#8204;ی جشنواره، ارسال&#8204;کننده را صاحب اثر تلقی می&#8204;کند. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله، اثر ارسالی حذف شده و مسئولیت&#8204;های حقوقی آن متوجه ارسال&#8204;کننده خواهد بود.<br /> ۲٫ جوایز:<br /> - به همه&#8204;ی کسانی که آثارشان توسط هیأت انتخاب برای شرکت در نمایشگاه معرفی می&#8204;شود، یک جلد کتاب جشنواره، لوح شرکت در جشنواره و مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه نقد اهدا می&#8204;شود.<br /> - از میان آثار منتخب، سه اثر به عنوان آثار بر&#8204;تر جشنواره در بخش طراحی پوستر معرفی و به صاحبان آثار علاوه بر موارد ذکر شده در بند اول، هدایایی به شرح زیر اهدا خواهد شد:<br />  نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br />  نفر دوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br />  نفر سوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br /> - با رأی هیأت داوران به پنج نفر که آثارشان در رده&#8204;های بعدی قرار می&#8204;گیرد، علاوه بر موارد ذکر شده در بند یک، لوح تقدیر و مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی اهدا خواهد شد.<br /> ۳٫ گروه داوران:<br /> ابراهیم حقیقی &#8211; کیانوش غریب&#8204;پور &#8211; آریا کسایی</p> <p align="justify">محورهای پیشنهادی برای ارائه ی اثر در بخش عکس و پوستر</p> <p align="justify">برای ارتباط بیشتر هنرمندان با موضوع جشنواره، محورهای موضوعی زیر پیشنهاد می&#8204;شود و هنرمندان در استفاده از این درون&#8204;مایه&#8204;ها آزادند.<br /> - پرچم، نماد هویت ملی، استقلال کشور و همبستگی ملت<br /> - پرچم، نماد مقاومت و پایداری<br /> - پرچم و هویت تاریخی کشور<br /> - پرچم در عرصه&#8204;های بین المللی و روابط بین ملت&#8204;ها<br /> - پرچم به عنوان نشانه&#8204;ی بصری در زندگی اجتماعی مردم<br /> - پرچم و افتخارات ملی (ورزشی &#8211; علمی &#8211; هنری و&#8230;)<br /> - پرچم در صنعت و تجارت<br /> - پرچم و مبلمان شهری<br /> - پرچم و کودک</p> <p align="justify"><strong>بخش نقاشی کودک و نوجوان</strong></p> <p align="justify">دبیر: جمال الدین اکرمی<br /> ۱٫ مقررات:<br /> - شرکت&#8204;کنندگان در این بخش به سه گروه سنی الف، ب و ج به ترتیب ۶ تا ۹ سال، ۱۰ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۵ سال تقسیم می&#8204;شوند.<br /> - اندازه آثار از اندازه A3 کوچک&#8204;تر نباشد.<br /> - تکنیک اجرای آثار آزاد است. در این خصوص توجه به موارد زیر بر کیفیت آثار خواهد افزود:<br /> ۱٫ هنرمندان در استفاده از مواد رنگی (آبرنگ &#8211; گواش &#8211; آکریلیک &#8211; پاستل &#8211; مرکب رنگی و&#8230;) و سطوح اثرپذیر (کاغذ، مقوا، پارچه و&#8230;) به شرط ماندگاری و دوام، محدودیتی ندارند.<br /> ۲٫ در صورت استفاده از مداد رنگی، توصیه می&#8204;شود از امکانات این وسیله در پوشش&#8204;دهی سطوح و ترسیم به خوبی استفاده شود.<br /> ۳٫ بهره&#8204;گیری از تکنیک&#8204;های دیجیتالی (نقاشی با استفاده از رایانه)، چاپ دستی و کلاژ (تکه چسبانی) آزاد است.<br /> ۴٫ نقاشی&#8204;ها بدون قاب و حاشیه دور (پاسپارتو) به دبیرخانه ارسال شوند.<br /> - هر اثر به نام یک شرکت&#8204;کننده در جشنواره پذیرفته می&#8204;شود. آثاری که به صورت گروهی تولید شده&#8204;اند، باید به نام یک نفر ارائه شوند.<br /> - هر شرکت&#8204;کننده می&#8204;تواند تا سه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.<br /> - به منظور برقراری ارتباط بهتر داوران با آثار و سهولت در داوری، پیشنهاد می&#8204;شود جمله&#8204;ای کوتاه که بیانگر احساس نقاش از خلق آن تصویر است، در محل مشخص شده، روی برچسب مشخصات و یا بر پشت نقاشی نوشته شود.<br /> - علاقه&#8204;مندان باید فرم درخواست شرکت در جشنواره را از سایت جشنواره دریافت و تکمیل کرده و به همراه آثار ارسال کنند و یا به صورت حضوری به دبیرخانه تحویل دهند.<br /> - لازم است برچسب مشخصات آثار نیز از پایگاه اینترنتی دریافت شده و پس از تکمیل به پشت هر اثر الصاق شود. در غیر این&#8204;صورت مشخصات صاحب اثر (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، گروه سنی، سال تولد، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی) باید در پشت برگه&#8204;های نقاشی نوشته شود.<br /> - دبیرخانه&#8204;ی جشنواره از پذیرفتن آثار با مشخصات ناقص معذور خواهد بود.<br /> ۲٫ جوایز:<br /> - به همه&#8204;ی کسانی که آثارشان توسط هیئت انتخاب برای شرکت در نمایشگاه معرفی می&#8204;شود، یک جلد کتاب جشنواره، لوح شرکت در جشنواره و یک بسته&#8204;ی فرهنگی اهدا می&#8204;شود.<br /> - در هر گروه سنی سه نفر به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی می&#8204;شوند. صاحبان آثار برگزیده، علاوه بر موارد ذکر شده در بند یک، هدایای زیر را دریافت خواهند کرد:<br />  نفر اول: نشان درجه&#8204;ی یک جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br />  نفر دوم: نشان درجه&#8204;ی دوم جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br />  نفر سوم: نشان درجه&#8204;ی سوم جشنواره ، دیپلم افتخار و مبلغ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه نقدی<br /> - با رأی هیأت داوران در هر گروه سنی به پنج نفر که آثارشان در رده&#8204;های بعدی قرار می&#8204;گیرد، علاوه بر موارد ذکر شده در بند یک، لوح تقدیر و مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هدیه&#8204;ی نقدی اهدا خواهد شد.</p> <p align="justify">۳٫ گروه داوران:<br /> محمد علی بنی اسدی &#8211; نادر فاطمی &#8211; مهناز واحدی<br /> محورهای پیشنهادی برای ارائه&#8204;ی اثر در بخش نقاشی کودک و نوجوان<br /> در کنار درون&#8204;مایه&#8204;های خلاقانه که کودکان و نوجوانان عزیز با محور پرچم برمی&#8204;گزینند، موضوعات زیر به عنوان درون&#8204;مایه&#8204;های آثار پیشنهاد می&#8204;شود:<br /> - پرچم و شادی&#8204;ها<br /> - پرچم در مراسم و برنامه&#8204;های رسمی<br /> - پرچم و افتخارات ملی (ورزشی &#8211; علمی &#8211; هنری و&#8230;)<br /> - پرچم و مدرسه<br /> - پرچم در لباس&#8204;ها<br /> - پرچم در شهر</p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=99 Wed, 17 Apr 2013 00:00:00 GMT مسطح ترین جای کره زمین <div><strong><span>ر</span><span>نگ قرمز جادویی</span></strong></div><div style="text-align: right;">خلبانانی که از روی این منطقه پرواز میکردند، به عکاس گفته بودند که گاهی که منطقه خیلی خشک می شود، زمین به رنگ قرمز در می آید. به گفته عکاس، وی بعدها متوجه شد که رنگ قرمز را گونه ای ارگانیسم که تنها در محیط های بسیار نمکی زندگی می کند، به زمین میدهد.</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center; "><img src="/uploads/mosatah6.jpg" width="500" height="340" alt="" />&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;<strong>رنگ زرد استثنایی</strong></div><div>به گفته عکاس، این عکس سپیده دم گرفته شده است. خط سیاه، مرز آسمان و زمین را نشان می دهد. خود عکاس می گوید که تا آن زمان، این رنگ زرد را در این منطقه تجربه نکرده بوده است.</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center; "><img src="/uploads/mosatah3.jpg" width="500" height="339" alt="" /></div><div></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><strong>&nbsp;در تعقیب ستاره ها</strong></div><div>گرفتن این عکس سه ساعت طول کشیده است. می توانید منحنی هایی که دو ستاره درخشان به جا گذاشته اند را ببینید. می بینید که روی سطح آرام و بی مانع این منطقه، هیچ اتفاقی به جز بازتاب مهتاب در این سه ساعت روی نداده است.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/uploads/mosatah3.jpg" width="500" height="398" alt="" /></div><div>&nbsp;<strong>نقاشی طبیعت</strong></div><div>در این سرزمین خشک، رسیدن توفان با رعد و گرد و غبار، منظره ای شگفت را به وجود می آورد که می توانید لحظه ای از آن را در این عکس ببینید. عکاس چند عکس را کنار هم گذاشته و این تصویر پاناروما را به وجود آورده است.</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center; ">&nbsp;<img src="/uploads/mosatah1.jpg" width="500" height="175" alt="" /></div><div><strong>&nbsp;مرز زمین و آسمان</strong></div><div>این تصویر نیم ساعت بعد از غروب خورشید گرفته شده است. چنان که می بینید تنها یک خط ظریف، مرز آسمان و زمین را نشان می دهد. بارش باران روی انعکاس نورها موثر بوده است.</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center; "><img src="/uploads/mosatah7.jpg" width="500" height="400" alt="" /></div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><strong>&nbsp;تنوع رنگها</strong></div><div>در این عکس که درست بعد از گرگ و میش هوا گرفته شده است، تنها یک مرز سیاه در فاصله ای بسیار دور از عکاس، آسمان را از زمین جدا می کند. چنان که می بینید از نارنجی تا آبی تیره در این تصویر وجود دارد. عکاس به این بازه رنگی کاملا هشیار بوده است.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: center; "><img src="/uploads/mosatah5.jpg" width="500" height="340" alt="" />&nbsp;</div><div></div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=80 Sun, 14 Apr 2013 00:00:00 GMT فراخوان جشنواره ملی فرهنگی و هنری طلای کثیف <p style="color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #ff6600;">موضوعات و محور&#8204;ها:</span></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: justify;">کاهش تولید زباله، زباله و مشارکت شهروندی، تفکیک زباله، طبیعت و زباله، بازیافت زباله، جمع آوری زباله، پاکبان و زباله، زشتی و زیبائی&#8204;های زباله، دیروز و امروز زباله ، کودک و طلای کثیف</div></span><p>&nbsp;</p><p style="color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #ff6600;">شرایط و مقررات:&nbsp;</span></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: justify;">۱- شرکت در مسابقه برای همه علاقمندان آزاد است.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۲- این مسابقه در دو رده سنی بزرگسال (بالای ۱۸ سال) و نوجوان (زیر ۱۸ سال) برگزار می&#8204;شود.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۳- هر شرکت کننده می&#8204;تواند به تعداد نا&#8204;محدود عکس ارسال کند.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۴- آثار ارسالی می&#8204;تواند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشد.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۵- آثار باید به صورت فایل دیجیتال و بر روی لوح فشرده (CD و یا DVD) و در اندازه حداقل عرض ۳۰ سانتی متر و با قدرت تفکیک ۳۰۰DPI و با فرمت JPEG ارسال شود.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۶- عکاسان می&#8204;توانند، آثار چاپ شده و اسلاید خود را با شرایط فوق اسکن کرده و ارسال نمایند، بدیهی است چنانچه آثاری به صورت چاپ شده و یا اسلاید ارسال شود، گزینش و داوری نشده، از دور مسابقه خارج و معدوم خواهد شد.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۷- آثار بایستی درون لوح فشرده داخل یک پوشه قرار گیرد و هر فایل با نام و نام خانوادگی عکاس و شماره تلفن همراه با حروف انگلیسی نامگذاری شود و از شماره (۱) نامگذاری گردد، به طور مثال:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">(Ali karimi 0915 000 0000 ) و........&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۸- تاکید برگزار کننده بر روی عکس&#8204;های مستند می&#8204;باشد، خواهشمند است از ارسال عکس&#8204;های مونتاژ شده توسط ابزار گرافیکی خودداری نمایید، بدیهی است تغییرات در کادر و پردازش مختصر دررنگ، درصورتی که به سندیت عکس لطمه وارد نکند، بلامانع است.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۹- بر روی لوح فشرده، نام، نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را بنویسید.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۰- در داخل لوح فشرده یک فایل ذخیره نمایید که حاوی اطلاعات زیر باشد:&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، محل صدور، شماره شناسنامه، کد ملی، تحصیلات، رشته تحصیلی، تعداد آثار ارسالی، عنوان آثار، تاریخ و مکان عکس برداری، شماره تماس ثابت و همراه، نشانی الکترونیک، نشانی دقیق پستی و فایل عکس پرسنلی.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۱- تمامی آثار دریافتی به شکل تک، گزینش و داوری خواهند شد و مجموعه عکس پذیرفته نمی&#8204;شود.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۲- رای داوران قطعی است و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۳- آثار فاقد فایل ذخیره اطلاعات فردی، داوری نشده واز دور مسابقه خارج خواهد شد.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۴- برگزارکننده، آثار دریافتی را متعلق به فرستنده می&#8204;داند، اما در صورتی که خلاف آن ثابت شود، کلیه امتیازات متعلقه باطل و آثار مربوطه از دور مسابقه و حضور در نمایشگاه حذف و عواقب حقوقی و جزایی آن به عهده شرکت کننده خواهد بود.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۵- ارسال اثر توسط شرکت کنندگان، به منزله پذیرش تمامی شرایط و مقررات مسابقه می&#8204;باشد.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۶- لوح&#8204;های فشرده دریافتی بازگردانده نخواهد شد و پس از پایان داوری با حفظ امانت معدوم خواهند شد.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۷- برای هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، در صورت انتشارکتاب، یک نسخه به عنوان هدیه، ارسال خواهد شد&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۸- دبیرخانه مسابقه، ضمن به کار بردن &#8204;&#8204;نهایت دقت در جهت حفظ و نگهداری آثار، هیچ مسئولیتی را در برابر خسارت و آسیب دیدگی ناشی از ارسال نامطلوب آن و پست نمی&#8204;پذیرد، لذا خواهشمند است شرکت کنندگان محترم، در بسته بندی &#8204;&#8204;نهایت دقت را به عمل آورند.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۱۹- برگزارکننده مجاز است آثار پذیرفته شده را در نقاط مختلف، به نمایش گذاشته و در انتشارات مربوط به خود با ذکر نام پدید آورنده، استفاده نماید.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">۲۰- تصمیم درباره مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده، و یا هرگونه تغییر در زمان گشایش نمایشگاه، به عهده شورای برگزاری بوده و بلافاصله به اطلاع عموم خواهد رسید.</div></span><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: 13px;">جوایز بخش بزرگسال ( بالای 18 سال )</span></span></p><p style="color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;نفر اول: ۲۵ میلیون ریال به همراه تندیس جشنواره لوح و دیپلم افتخار</span></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: justify;">نفر دوم: ۱۵ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و دیپلم افتخار</div><div style="text-align: justify;">نفر سوم: ۱۰ میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و دیپلم افتخار</div></span><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: 13px;">جوایز بخش کودک و نوجوان (زیر ۱۸ سال )</span></span></p><p style="color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">نفر اول: ۸ میلیون ریال به همراه تندیس لوح و دیپلم افتخار</span></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: justify;">نفر دوم: ۷ میلیون ریال به همراه لوح و دیپلم افتخار</div><div style="text-align: justify;">نفر سوم: ۶ میلیون ریال به همراه لوح و دیپلم افتخار</div></span><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"><span style="font-size: 13px;">- به تمامی هنرمندان بخش بالای ۱۸ سال که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، لوح سپاس و بابت هر اثر پذیرفته شده مبلغ ۱ میلبون ریال و بخش زیر ۱۸ سال مبلغ ۵۰۰ هزار ریال پرداخت خواهد شد و همچنین به تمامی شرکت کنندگان گواهی شرکت اهدا خواهد شد.</span></p><p style="color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;">داوران: رسول اولیازاده ، سید حمید هاشمی ، سید جلیل حسینی زهرایی،&nbsp;</span></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: justify;">دبیر بخش عکاسی: علیرضا عطاریانی</div></span><p>&nbsp;</p><p style="color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #ff6600;">تقویم جشنواره:&nbsp;</span></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: justify;">آخرین مهلت ارسال آثار ۳ اردیبهشت ۹۲</div><div style="text-align: justify;">انتخاب آثار و داوری ۷ اردیبهشت ۹۲</div><div style="text-align: justify;">اطلاع رسانی ۹ اردیبهشت ۹۲</div><div style="text-align: justify;">افتتاح نمایشگاه و اهدا جوائز ۱۴ اردیبهشت ۹۲</div><div style="text-align: justify;">اختتامیه و اهدای جوایز ۱۸ اردیبهشت ۹۲</div></span><p>&nbsp;</p><p style="color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 13px; color: #ff6600;">ارسال آثار:&nbsp;</span></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: justify;">شرکت کنندگان می&#8204;توانند آثار را از طریق پست به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.</div><div style="text-align: justify;">نشانی دبیرخانه: مشهد مقدس - بزرگراه شهید کلانتری حدفاصل پل حافظ و غدیر سازمان مپ (مدیریت پسماند شهرداری مشهد) - دبیرخانه اولین جشنواره ملی فرهنگی و هنری طلای کثیف</div><div style="text-align: justify;">صندوق پستی: ۱۸۵۱۳ - ۹۱۶۴۹&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">تلفن ۶۰۴۰۴۲۰-۰۵۱۱</div></span><p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify; color: #ffffff; line-height: 16px; background-color: #2e302b;">&nbsp;</p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=81 Sun, 14 Apr 2013 00:00:00 GMT جشنواره عکس خیام http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=78 Fri, 12 Apr 2013 00:00:00 GMT سرکار خانم معصومه ظابط نیا جایزه فرهنگ وهنر جشنواره بین المللی عکس بلغارستان را کسب کرد. <div style="text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px;">جشنواره طنز بلغارستان به صورت دو سالانه برگزاری می شود و امسال یک هزار و 664 اثر از 55 کشور جهان به این جشنواره ارسال شده است.</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; font-family: Tahoma;">هنرمندان حوزه هنری خراسان رضوی که در دو بخش عکس و کاریکاتور این جشنواره شرکت کرده اند 14 نفر شامل ˈمعصومه ضابط نیا،</span><span style="font-size: 12px; font-family: Tahoma;">غلامرضا حیدری، غلامحسن رضایی، علی کریمی، جعفر کبوتری، مهدی عقیقی، مهدی محرمی، محمد نوری، مرتضی لطفی و سعید ربیع زادهˈ هستند.</span></div><div>با آرزوی موفقیت بیش از پیش برای این عزیزان . سایت جشنواره را <a href="http://www.humorhouse.bg/" target="_blank" title="سایت جشنواره عکس طنزبلغارستان ">اینجا</a> ببینید .</div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=76 Sun, 07 Apr 2013 00:00:00 GMT ثبت جهانی مسجد جامع قاین http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=75 Wed, 27 Mar 2013 00:00:00 GMT جایزه ویژه شهر لژنیکای لهستان و جشنواره ساتیرکن سال 2013 برای عکاس مشهدی . http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=74 Mon, 18 Mar 2013 00:00:00 GMT معرفی کتاب (کارگران) http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=70 Fri, 21 Dec 2012 00:00:00 GMT در سکوت نگاه http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=72 Fri, 21 Dec 2012 00:00:00 GMT فراخوان سومین جشنواره عکس فرش دستباف ایران <div align="justify"> محورهای مورد نظر:<br /> <br /> &#8226; فرش و ابعاد مختلف هنری (طرح و نقش،رنگ بندی، کیفیت و بافت)<br /> &#8226; فرش و اعتقادات (نگاهی به باورها و آداب و رسوم اقوام مختلف ایرانی در ارتباط با فرش) <br /> &#8226; فرش و اقتصاد (صادرات، ترانزیت، فروش در بازارهای جهانی)<br /> &#8226; نقش فرش در امرار معاش عشایر و ارتباط زندگی این اقوام با فرش<br /> &#8226; فرش و دکوراسیون داخلی <br /> &#8226; فرش و اشتغالزایی<br /> &#8226; فرش و گردشگری<br /> &#8226; فرش و فرایند تولید (پشم چینی، نخ ریسی، رنگرزی، ...) <br /> &#8226; فرش و حضور در زندگی (نگاهی به کاربردهای فرش)<br /> &#8226; فرش و روستا<br /> &#8226; فرش و نمایشگاه <br /> &#8226; فرش دستباف ایران در سایر نقاط جهان<br /> <br /> گاه شمار:<br /> <br /> آخرین مهلت ارسال آثار: 26 دی ماه 1391<br /> داوری و معرفی آثار راه یافته به نمایشگاه: نیمه اول بهمن 1391<br /> گشایش نمایشگاه آثار و اهدای جوایز: اردیبهشت 1392<br /> <br /> <br /> <br /> شرایط شرکت:<br /> <br /> 1- شرکت در سومین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران برای همه علاقه&#8204;مندان آزاد است.<br /> آثار هنرمندان معاصر سایر کشورهای جهان نیز که در ارتباط با موضوع دوسالانه باشند، پذیرفته می&#8204;شود.<br /> <br /> 2- هر عکاس می&#8204;تواند حداکثر 10 قطعه عکس، به صورت مجموعه و یا تک عکس، به دبیرخانه ارسال کند. <br /> 3- عکس&#8204;های دیجیتال باید مطابق با بهترین خروجی دوربین و عکس&#8204;های آنالوگ و اسلایدها باید اسکن شده در اندازه 70&#215;50 سانتی&#8204;متر با وضوح 300 dpi ،همگی در قالب یک CD تحویل دبیرخانه مسابقه شود (به چاپ آثار نیازی نیست)، عکسها با نام ونام خانوادگی به حروف انگلیسی نامگذاری و شماره شوند.(مثال (nasershekari 1<br /> 4- مشخصات عکاس حتما به خط خوانا و با ماژیک روی CD نوشته شود. <br /> 5- جهت ارزیابی بهتر آثار، مخصوصا مجموعه&#8204;های ارائه&#8204;شده، متنی توضیحی در قالب یک فایل MS-WORD در CD عکس&#8204;ها درج شود. <br /> 6- فرم تقاضای شرکت در دوسالانه تکمیل شده و همراه CD عکس ها به دبیرخانه ارسال شود. <br /> 7- برگزار کننده، حق استفاده از عکس&#8204;های رسیده را برای چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به مسابقه، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می&#8204;دارد. <br /> 8- آثار دریافتی بازگردانده نمی&#8204;شود. <br /> 9- ارسال اثر توسط عکاسان به منزله قبول مالکیت اثر و اصالت آن تلقی می شود و هیچگونه مسئولیتی به عهدۀ دبیرخانه نخواهد بودو عواقب حقوقی آن نیز برعهده ارسال کننده خواهد بود.<br /> 10- آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال شوند به مسابقه راه پیدا نخواهند کرد. <br /> 11- تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده خواهد بود. <br /> <br /> عوامل اجرایی:<br /> دبیر دوسالانه:<br /> محسن زین العابدینی<br /> مدیر اجرایی:<br /> وجیه الله شیرمحمدی<br /> <br /> <br /> <br /> امتیازات:<br /> 1ـ عکس&#8204;های برگزیده در غالب یک یا چند نمایشگاه در اردیبهشت 1392به نمایش گذاشته می شوند.<br /> 2- پس از برگزاری نمایشگاه آثار برتر ، عکسها در گالریهای دیگری در سطح کشور و همچنین در نمایشگاههای فرش خارج از کشور به نمایش در خواهد آمد. <br /> 3ـ همزمان با نمایشگاه آثار ، کتاب آثار برگزیده چاپ و برای عکاسانی که آثارشان پذیرفته شده است ارسال خواهد شد. <br /> 4-برای تمامی عکاسانی که آثارشان برای نمایشگاه پذیرفته شود، گواهی شرکت در مسابقه صادر و ارسال خواهد شد. <br /> 5ـ در مجموع 80 عکس برای نمایشگاه پذیرفته خواهد شد و به هر تک عکس راه&#8204;یافته به نمایشگاه مبلغ هشتصد هزار ریال و به هر مجموعه عکس مبلغ یک میلیون ریال تعلق خواهد گرفت. <br /> <br /> جوایز:<br /> نفر اول :لوح تقدیر ، تندیس دوسالانه و مبلغ 25000000 ريال جایزه نقدی<br /> نفر دوم: لوح تقدیر ، تندیس دوسالانه و مبلغ 20000000 ريال جایزه نقدی<br /> نفر سوم: لوح تقدیر ، تندیس دوسالانه و مبلغ 15000000 ريال جایزه نقدی<br /> (جوایز آثار برگزیده ارسالی از سایر کشورها به صورت ارزی پرداخت خواهد شد)<br /> <br /> نفرات چهارم تا دهم، علاوه بر دریافت لوح تقدیر، مهمان مرکز ملی فرش ایران در ایام برگزاری نمایشگاه خواهند بود.<br /> (محل برگزاری نمایشگاه یکی از استانهای فرش خیز خواهد بود و ده برگزیده دوسالانه از برنامه های جانبی در طول برگزاری نمایشگاه بهره مند خواهند شد.) </div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=69 Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 GMT عرش خدا لرزید. <p> <span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">تب و تاب ساعت های اولیه نبود ولی در عین حال دیدن این شرایط هم غیر قابل تحمل بود. روستایی که تقریبا تمام خانه هایش گلی و با این زلزله به تلی از خاک بدل شده بود. مردمی که از درختان زرشک اطراف روستا پیدا بود که زحمت زیادی می کشند و متاسفانه از دست رنجشان چنان که باید سهمی نمی برند .آنچه در این میان توجه من ر ا جلب کرد مسجد تازه سازی بود که با زلزله پنج ریشتری هرچند فرو نریخته بود ولی به شدت تخریب شده بود . پنج ریشتر زلزله برای این منطقه که در احاطه گسل های فراوان است زیاد نیست چون همین منطقه سال 76 زلزله 7.5 ریشتری به خود دیده چگونه پیمان کاران مهندسین ناظر ودیگران و دیگران سهل انگاری کرده اند که این مسجد که محل اجتماعات عمومی است چنین تخریب شده قطعا اگر زلزله ای شدید تر از این می بود مسجد هم فرو می ریخت.&nbsp;<br /> <br /> آنچه جالب بود بازی کودکان که در همین شرایط هم فرصت را از دست نمی دادند وهرچه بدستشان می رسید را به بازی می گرفتند.</span></p> <p><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><img src="/uploads/zelzeleh.jpg" alt="" height="534" width="800" /><br /> </span></p> <p align="center"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><img src="/uploads/z.jpg" alt="" height="340" width="510" /><br /> </span></p> <div align="center"><img src="/uploads/ze.jpg" alt="" height="302" width="454" /></div> <p align="center"><br /> </p> <p align="center"> <img src="/uploads/zelz.jpg" alt="" height="384" width="567" /></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" align="justify"> <span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><img src="/uploads/zel.jpg" alt="" height="600" width="900" /><br /> </span></p> <br /> <br /> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="justify"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br /> </span></p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=68 Fri, 14 Dec 2012 00:00:00 GMT عکاسی تبلیغاتی و چالشها ی آن http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=62 Mon, 06 Aug 2012 00:00:00 GMT اولین اکسپوی عکس مشهد http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=60 Mon, 09 Jul 2012 00:00:00 GMT حاشیه های نمایشگاه عکس (خلوت دل ) <div align="justify">نمایشگاه عکس خلوت دل چهل اثر حاصل تلاش عکاسانه قدیر وقاری در حج روز شنبه ساعت 17 افتتاح شد این نمایشگاه که حاوی آثار تحسین برانگیزی بود که شاید تهیه آن از قدیر وقاری و کمتر عکاس دیگری ساخته باشد که در سفر حج با مسئل و مصائب خودش و محدودیت ها و فضای امنیتی موقعیت های حرم عکاسی کرده وتصاویری منحصر به خودش را خلق کرده. جایگاه و ارزش این هنرمند ارزنده همین بس که خیلی ها را به دیدار و افتتاحیه نمایشگاه کشاند اساتید ارزندهای که دیدنشان لطف خود را دارد از استاد محمد رضا لطفی استاد مرتضی لطفی استاد هاشم جوادزاده و در این میان دیدن چهره هایی مثل آقای کااظم حسینی آقا سید جلیل زهرایی، موسی حاجی نژاد عزیز آقای ریگی دیگران و دیگرانی که چه بسا نامشان از قلم افتاده که عذر را خواهند پذیرفت.<br /> در همان لحظه های اول افتتاحیه والدین آقای وقاری در نمایشگاه حضور داشتند که این همه حضور یکدل و خالصانه چنان حال و هوای صمیمی و دوست داشتنی به نمایشگاه داد که تا پایان راه ماندم شاید که ازهر چشمه ای بقدر جرئه ای نصیب برم . همین حضوربود که موجب شد غیبت مسئولین حوزه هنری در این رویداد ارزنده فرهنگی اصلا احساس نشود.<br /> در این میان خانواده محترم آقای وقاری که پا به پای ایشان را همراهی کردند و میهمانان را ارج نهادندند نباید از یاد برود . خصوصا وقاری کوچک که از دوران جشواره طلای سرخ می شناسمش و اندک اندک دارد راه را پیدا می کند و همین روزهاست که گوی سبقت را از پدر برباید و نامش را بر سر زبانها اندازد در ادامه عکسهای این نو جوان علاقمند که از حاشیه های نمایشگاه عکس پدرش گرفته را ببینید. </div> <div align="justify"></div> <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="500" tagtype="InsertTable" style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted"> <tbody> <tr> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted">&nbsp;</td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted" align="center"><img src="/uploads/vg.jpg" width="288" height="200" alt="" />&nbsp;</td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted" align="center"><img src="/uploads/va.jpg" width="279" height="200" alt="" /> </td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted" align="center"><img src="/uploads/v.jpg" width="200" height="300" alt="" />&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted"></td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted" align="center"><img src="/uploads/vga.jpg" width="303" height="200" alt="" /></td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted" align="center"><img src="/uploads/vgari.jpg" width="306" height="200" alt="" /></td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted" align="center"><img src="/uploads/vkhelvatdel.jpg" width="295" height="200" alt="" /> </td> </tr> <tr> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted">&nbsp;</td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted">&nbsp;</td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted">&nbsp;</td> <td style="border-top-color: #7f7c75; border-left-color: #7f7c75; border-right-color: #7f7c75; border-bottom-color: #7f7c75; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: dotted; border-left-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <div align="justify"><br /> </div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=59 Sun, 17 Jun 2012 00:00:00 GMT خلوت دل (نمایشگاه عکس ) <div>&nbsp;</div><div><div align="center"><img alt="" src="/uploads/IMG_6265.jpg" align="left" height="218" width="150" /></div></div><div align="justify">این نمایشگاه از 27/3/91بمدت یک هفته تا اول تیر صبح ها 9تا12و عصرها17تا19.30دایر می باشد قدیر وقاری&nbsp; کارشناس ارشد مالیاتی&nbsp; مسئول واحد عکس حوزه هنری خراسان&nbsp; عضو انجمن عکاسان ایران وانجمن عکاسی خراسان وانجمن سینمای جوانان می باشد از سال75 بصورت خود آموز عکاسی را شروع وتابحال موفق به کسب 5 مدال طلای آساهی شیمبون ژاپن ومدال نقره از لوکزامبورگ و بلژیک وکسب نشان ویژه از آمریکا به عنوان بهترین&nbsp; کلوپ عکاسی&nbsp; آبگینه در سال 2004 از سوی ونیز ایتالیا گردیده. وی بالغ بر 50 عنوان اول تا سومی در ایران وبیش از 50 کشور جهان آثارش پذیرفته شده&nbsp; وتا کنون&nbsp; 3 نمایشگاه عکس طنز در بلغارستان و2 نمایشگاه عکس طنز در مشهد برگذار نموده ونمایشگاه های زیادی در ایران وکشورهایی همچون المان چین ترکیه بنگلادش و000بصورت گروهی برگذار نموده است.</div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=58 Sat, 16 Jun 2012 00:00:00 GMT عقاب پیر قاین <div align="left">جواد هادی (نوازنده )<img src="/uploads/hadi.jpg" width="220" height="283" alt="" /></div> <div align="justify">از آرین شهر که به طرف قاین که می روی بعد از<a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/غار_خونیک" title="غار خونیک"> خونیک روستایی که غار مشهورش</a> همسنگ <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/پرونده:نفشه_ستاره_غار_لاسکو.jpg" title="غار لاسکو ">غار لاسکوی فرانسه </a>است و بیش از 30000 سال قدمت دارد (اولین گمانه زنی&#8204;های باستان&#8204;شناسی در این غاردر سال ۱۹۴۹ میلادی توسط پروفسور کالتون استانلی کوون انجام شده.) درست در سمت راست کوهی جالب نظرت را جلب می کند عقاب پیری سال هاست که آنجا لانه دارد .تخته سنگ عظیمی در شمایل عقابی که نظر بر آسمان دوخته و انگار هر لحظه امکان پر کشیدن دارد این مجسمه عظیم زیبا و هنرمندانه که خالق یکتا ساخته و پرداخته تا حذش را ما ببریم .اگر گذرتان از این مسیر افتاد دیدن این مجسمه زیبا و از آب وهوای خنک خونیک حتما بهره بگیرید. تا خاطره سفر برایتان ماندنی شود.</div> <div align="justify">در روزهای تعطیلات که سفری دوروزه به قاین داشتم به پیشنهاد دوست عزیزم آقای جواد هادی به اتفاق برادر بزرگتر رفتیم تا جولان دادن این عقاب را از نزدیک ببینیم و از این پدیده زیبا و جذاب عکاسی کنیم این تصاویر تقدیم به ایشان و تمام همشهریان وعلاقمندان به زیبایی های ایران زمین .</div> <div align="justify">&nbsp; &nbsp;</div> <div align="center"><img src="/uploads/o.jpg" width="720" height="425" alt="" /></div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center">عقاب پیر قاین&nbsp;<br /> </div> <div align="center"><br /> </div> <div align="center"><img src="/uploads/og.jpg" width="709" height="472" alt="" /></div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=57 Sun, 10 Jun 2012 00:00:00 GMT در شب استاد گیلانی فر در سالن ساپکو چه گذشت ؟ <p class="MsoNormal" align="justify"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">رو به هم می ریخت تازه پایین تر که آمد مشخص شد که ایشان مجری برنامه است البته از همان اول هم معلوم بود . چون عکاس ها معمولا با صای بلند اعتراض نمی کنند. حرفشان را دربغض گلویشان مخفی می کنند یا در عکس شان با سکوت فریاد می زنند. مجری که دیالوگی با وجدانش داشت . از هردری سخنی گفت از نا داوری ها از اصالت آنالوگ قدرتمندی دیجیتال و خلاصه دبیر جشنواره را دعوت کردند مهدی رضوی عزیز که روی صحنه رفت . گزارشی از جشنواره ارائه داد که جالب توجه بود پس از آن آقای صالحی مدیر موسسه آبرنگ طی سخنان کوتاهی دیدگاه هایش را بیان داشت. در ادامه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>عکس های <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جشنواره را نمایش دادند و بعد کلیپی از داوری و در ادامه پیمان هوشمند زاده یکی از <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span>داوران <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جشنواره بیانیه هیئت داوران را خواند و جوایز هر بخش اهدا شد. سپس &nbsp;. &nbsp;گفتمان بین مجری برنامه که به ظاهر موفق به ورود به بخش مشابقه جشنواره نشده بود . و وجدانش از اصالت آنالوگ و قدرتمندی دیجیتال به پخش فیلم مستندی خطم شد که به مناسبت نکو داشت آستاد حمید رضا گیلانی فر ساخته شده بود در این فیلم استاد گیلانی فر یادی کرد از مرحوم استاد بهمن جلالی وسایرین ایشان که خدمات و محبتش به مادرش زبان زد است پس از پایان فیلم همراه آقای فرامرز عامل بردبار و آقای بندار روی صحنه رفت وطی سخنانی ضمن قدر دانی از برگزر کنندگان خدمت به مادرش را وظیفه و جبران گذشته بیان کرد .در پایان کار جالبی که آقای رضوی انجام داده بود این بود که &nbsp;قابی سفید را به آقای گیلانی فر هدیه داد که علاقمندان آقای گیلانی فر این قاب را امظا کنند این را در محل خروجی سالن قرار دادند که به سرعت پراز امضاء شد.این شب، شب استاد گیلانی فر بود.نکات جالب این اختتامیه متفاوت بودن و دور شدن از شیوه های کلیشه ای ومهمتر ازهمه قدر دانی از پیش کسوتان سنتی که &nbsp;همواره &nbsp;باید به آن پرداخت . کار مهدی رضوی عزیز قابل تقدیر و ارزشمند بود به او و همکارانش به خاطر برگزاری موفق و عالی تبریک می گویم.</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;"><br /> </span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">.&nbsp;<img src="/uploads/mr.jpg" width="335" height="269" alt="" /><img src="/uploads/gl.jpg" width="341" height="189" alt="" /></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;"><img src="/uploads/gla.jpg" width="285" height="186" alt="" /><img src="/uploads/gilanifar.jpg" width="300" height="228" alt="" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;"><img src="/uploads/glt.jpg" width="342" height="215" alt="" /></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">تابلویی که دوست داران آقای گیلانی فر امضاء کردند.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=56 Sun, 27 May 2012 00:00:00 GMT برگزاری نمایشگاه مجازی ۱۱ عکاس ایرانی <br /><div align="justify"><br /><span>&nbsp;مسئولین بنیاد امیدمهر معتقدند این نمایشگاه، که برای مقاصد خیریه برپا شده، فرصت مناسبی برای خرید آثاری باارزش از عکاسی معاصر ایران به زیر قیمت واقعی است چرا که هر یک از عکس&#8204;های به نمایش درآمده در این گالری مجازی هزار دلار ارزش&#8204;گذاری شده&#8204;اند در حالی&#8204;که بسیاری از آنها در دنیای اقتصاد هنر ارزشی بیش از این مقدار دارند. در این نمایشگاه آن&#8204;لاین در کنار نمایش عکس&#8204;های هر کدام از عکاسان بیوگرافی و شرح مختصری از فعالیت&#8204;ها و اقدامات آنها نیز قرار گرفته که نقش مهمی در معرفی عکاسان به خریداران و بازدیدکنندگان غربی ایفا می&#8204;کند.</span><br /><br />مالو هالاسا، منتقد و روزنامه&#8204;نگار آمریکایی مقیم لندن که در زمینه&#8204;&#8204;ی فرهنگ و هنر خاورمیانه تخصص دارد، در یادداشتی که برای معرفی این نمایشگاه نوشته است مروری می&#8204;کند بر ویژگی&#8204; برجسته&#8204;ی کار هر یک از ۱۱ عکاس شرکت&#8204;کننده در این نمایشگاه. او در بخشی از این یادداشت عکاسی را دارای جایگاهی خاص و منحصر به فرد در هنر و فرهنگ معاصر ایران می&#8204;داند. همچنین امید صالحی، که کار گردآوری عکس&#8204;های نمایشگاه را برعهده داشته است، درباره&#8204;ی ویژگی برجسته&#8204;ی این آثار معتقد است هر یک از عکاسان شرکت&#8204;کننده جلوه&#8204;ی متفاوتی از جامعه&#8204;ی امروز ایران را در کار خود نشان داده و تفسیر هر کدام از این عکاسان از واقعیت از منظری کاملا شخصی انجام شده است؛ به همین دلیل این عکس&#8204;ها مهم و منحصر به فرد هستند.<br /><br />حسن سربخشیان، یکی دیگر از عکاسان شرکت&#8204;کننده در این گالری مجازی خیریه، هم در یادداشتی به مناسب این رویداد می&#8204;نویسد: &#171;این گالری عکس در عین سادگی، می&#8204;تواند بیننده را ساعت&#8204;ها پای کامپیوتر بنشاند و این فرصت را به بازدید کننده بدهد تا فراتر از مکان&#8204;های قراردادی که ذات شکل سنتی نمایشگاه&#8204;های هنری است، از هر گوشه&#8204;ی دنیا، وارد این گالری عکس شود و هیچ&#8204;گاه از درهای بسته، ساعات اداری، محدودیت&#8204;های ورود و خروج نگران نباشد و به بیننده ایرانی و غیر ایرانی این امکان را می&#8204;دهد که با هم&nbsp; از پشت شیشه مانیتورهایشان از دو دنیای متفاوت به عکس یک عکاس چشم بدوزند و برداشت خود را داشته باشند.... با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و فقدان برخی عوامل، برپایی چنین گالری آن&#8204;لاینی می&#8204;تواند قدمی جدی به سوی شناساندن عکاسی حرفه&#8204;ای ایران به جهان در شکلی جدید باشد.&#8234;<br /><br /> گفتنی&#8204;ست بنیاد نیکوکارانه&#8204;ی &#171;امید مهر&#187; در سال ۱۳۸۳ در تهران فعالیت خود را برای دختران و زنان نوجوان و جوان که نیاز به حمایت دارند، آغاز کرد. اهداف بنیاد امید مهر توانمندسازی دختران و زنان ۱۵ تا ۲۵ ساله&#8204;ای است که به دلیل برخی از کمبود&#8204;ها و در مواردی وضعیت نامناسب نتوانسته&#8204;اند استعدادهای خود را آشکار سازند. این بنیاد به تازگی اقدامات فرهنگی را نیز به فعالیت&#8204;های خود افزوده است که از آن جمله و علاوه بر نمایشگاه جاری می&#8204;توان به دوره&#8204;ی آموزش عکاسی توسط شادی قدیریان و برپایی <a href="http://omid-e-mehr.org/beyond-dreams/index.php"></a><a target="_blank" href="http://akkasee.com/news/%20http://www.akkasee.com/news/15429">نمایشگاه</a><a target="_blank" href="http://akkasee.com/news/%20http://www.akkasee.com/news/15429"></a> آن اشاره کرد.</div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=55 Sun, 06 May 2012 00:00:00 GMT رودخانه قاین http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=54 Sat, 05 May 2012 00:00:00 GMT مدال طلای آساهی <div align="center"> <img src="/uploads/shirje-1.jpg" width="300" height="227" alt="" /></div> <div align="justify">وقاری با اثری به نام 'شیرجه' و سلطان آبادیان هم با اثری به نام 'قلبها' این افتخار را كسب كردند.&nbsp;<br /> <br /> هیات داوران هفتاد و دومین جشنواره عكس آساهی شیمبون از میان 9 هزار و 165 اثر رسیده از 41 كشور جهان، 120 اثر از آثار عكاسان را برای مرحله نهایی و حضور در نمایشگاه انتخاب كرد.&nbsp;<br /> لازم به ذکر است ایران با هشت اثر پذیرفته شده در نمایشگاه ، سومین كشور از نظر تعداد آثار راه یافته به مرحله نهایی این جشنواره بود.&nbsp; </div> <p align="justify">ضمن تبریک این موفقیت توفیق روز افزون برای آقای وقاری و سلطان آبادیان آرزو مندم .&nbsp; &nbsp;</p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=53 Thu, 03 May 2012 00:00:00 GMT زیر گنبد کبود <p align="justify">قسمت زیبای این نمایشگاه این بود که از در آمد حاصل از فروش این آثار برای کودکان بی سر پرست گلستان علی هزینه خواهد شد . کار آقای کوشه ای و مدیران موسسه گلستان علی ارزشمند و قابل تقدیر است .&nbsp;</p> <p align="justify">کار ارزشمند دیگری که در این نمایشگاه انجام شده بود نام بردن از کساتی مثل آقایان گیلانی فر و فرامرز عامل بردبار و امین ابراهیمبی عزیز&nbsp; &nbsp;که در این سالها به ایشان کمک کرده بودند این اقدام نیز قابل تقدیر و است .&nbsp;</p> <p align="justify">من نیز از این عکاس قاینی به خاطر زحمات و تلاش در تهیه این آثار &nbsp;واقدام انسان دوستانه ایشان تشکر و آرزوی بهروزی وموفقیت برای این دوست عزیز از درگاه ایزد یکتا دارم.&nbsp;</p> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=52 Wed, 02 May 2012 00:00:00 GMT عکاس خراسانی در مقدونیه &#160;&#160; http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=50 Tue, 01 May 2012 00:00:00 GMT عکاس ایرانی برنده جایزه برتر حقوق بشر در رسانه‎ها شد. <br /><div align="justify"> امسال بهروز مهری، عکاس ایرانی خبرگزاری فرانسه، موفق شد با دو مجموعه عکس&#8204; جایزه&#8204; برتر بخش عکاسی فیچر این جایزه را از آن خود کند. <br /><br />نخستین مجموعه&#8204; او باعنوان &#171;بچه&#8204;هایی که در خیابان&#8204;های کراچی بزرگ می&#8204;شوند&#187; روایت تصویری داستان دردناک کودکان خیابانی در کلانشهر پرجمعیت کراچی، در جنوب پاکستان، را به تصویر می&#8204;کشد. دومین مجموعه&#8204;ی این عکاس ایرانی نیز دربرگیرنده&#8204; تصاویری از وضعیت ناگوار معاتادان به هروئین در همین شهر فقیر پاکستانی است.<br /><br /> سوئه&#8204;تان وین، عکاس خبرگزاری فرانسه در میانمار نیز در همین بخش شایسته تقدیر شد. امسال ۲۲۶ شرکت&#8204;کننده از رسانه&#8204;های مختلف خبری در گرایش&#8204;های مختلف در این دوره از عکاسی حقوق بشر شرکت کردند. این مسابقه از سوی باشگاه خبرنگاران خارجی هنگ&#8204;کنگ، انجمن روزنامه&#8204;نگاران هنگ&#8204;کنگ و دفتر محلی سازمان عفو بین&#8204;الملل در این کشور برپا می&#8204;شود. بهروز مهری، متولد زمستان ۱۳۴۹ در تهران، عکاسی را دو دهه است که دنبال می&#8206;کند.<br /><br /> وی دانش&#8204;آموخته&#8204; دوره&#8204; عکاسی دانشکده&#8204; هنرهای زیبای دانشگاه تهران است از سال ۱۳۷۵ همکاری خود را به عنوان عکاس خبری با روزنامه&#8204;ها و خبرگزاری&#8204;های ایرانی آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۷۷ به خبرگزاری فرانسه پیوسته و در این مدت برخی رویدادهای مهم منطقه&#8204; خاورمیانه و جنوب آسیا را انعکاس می&#8206;دهد.<br /><br /> وی تاکنون مدال طلای هفتمین مسابقه&#8204; عکس خبری چین، جایزه عکاسی مستند شید و عنوان شایسته&#8204; تقدیر مسابقه&#8204;ی POYI را دریافت کرده است. پیش از این او مجموعه عکس دیگری شامل پرتره&#8204;هایی از قربانیان اسیدپاشی در پاکستان را که یکی از بزرگ&#8204;ترین معضلات اجتماعی این کشور است، در قالب نمایشگاهی انفرادی در تهران به نمایش گذاشته بود. </div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=49 Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 GMT عکسی که دنیا را تکان داد. <div align="justify">&nbsp;</div> <div align="justify"><img alt="" src="/uploads/massoud_hosseini.jpg" height="211" width="200" align="left" /><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">لحظاتی پس از حادثه، مسعود حسینی به سوی محلی رفت که شمار زیادی از زنان، کودکان و مردان به روی زمین افتاده بودند و ترانه اکبری، دختر ۱۲ ساله سبزپوش، در وسط اجساد قربانیان و زخمی ها فریاد می زد.</span><br /> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">آقای حسینی در صحنه انفجار در زیارتگاه ابوالفضل حضور داشت و آن صحنه را ضبط کرد</span><br /> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">ترانه با خانواده خود مانند دیگران به مراسم عاشورا در زیارتگاه موسوم به "</span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>زیارت حضرت ابوالفضل</strong>" رفته بودند، اما پیش از ورود به صحن زیارتگاه، انفجار روی داد و او شماری از اعضای خانواده خود را از دست داد.</span><br /> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">مسعود حسینی از این صحنه و ترانه اکبری عکس گرفت و آن را به خبرگزاری فرانسه فرستاد. این عکس به سرعت در دنیا پخش شد و ترانه اکبری به عنوان نماد این حادثه شناخته شد.</span><br /> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">مسعود حسینی عکاسی را در سالهایی که در ایران مهاجر بود، آغاز کرد و پس از سقوط طالبان به کابل آمد و آموزش عکاسی را در موسسه فرهنگی آینه، ادامه داد.</span><br /> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">رضا دقتی و منوچهر دقتی عکاسان ایرانی در این موسسه آموزش عکاسی می دادند.</span><br /> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">آقای حسینی با رسانه هایی مانند مجله آلمانی اشپیگل و روزنامه ساندی تایمز کار کرده و در سال ۲۰۰۷ به عنوان خبرنگار عکاس، کارش را با خبرگزاری فرانسه آغاز کرد.</span><br /> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">او پیش از این هم در مواردی موفق به کسب جوایز بین المللی در عرصه عکاسی شده است، اما دو جایزه ای که آکامی ورلد پرس فتو و سازمان بین المللی عکس سال به او دادند، مهم ترین جوایزی است که تا حالا به دست آورده است.مزکز این دو سازمان، در شهر آمستردام، پایتخت هلند است.</span></div> <div align="justify"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"></span></div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=48 Sun, 22 Apr 2012 00:00:00 GMT هر عکس یک عکاس دارد. <div align="justify">هر عکس یک عکاس دارد<br /> &#8206;&#8206;<br /> &#8206;مسئولین محترم مجله تجربه<br /> &#8206;متاسفم،بسیار متاسفم که مجبورم چنین نامه ای بنویسم.<br /> &#8206;این شروع نامه سرگشاده من بود به مطبوعات در مهرماه 1377 در مورد نقض حقوق مولفین بخصوص عکاسان،که در اغلب نشریات و خبرنامه اتحادیه ناشران چاپ شد و متن کامل آن هم در مجله بخارای مهر و آبان 1377 به چاپ رسید. <br /> &#8206;متاسفم،بسیار متاسفم که مجبورم بعد از 12 سال دوباره چنین نامه ای بنویسم و بخش هایی از آن نامه را تکرار کنم.منکر آن نیستم که تلاشهایم در این زمینه تاثیرگذار بوده ولی متاسفانه همچنان شاهد سقوط اخلاق حرفه ای و ندیده گرفتن حق و قانون در همه زمینه ها بخصوص حقوق مولفین و بخصوص عکاسان از طرف ناشرین و ارباب!جراید هستیم.<br /> &#8206;مجله محترم تجربه در شماره 79 شهریور 90 خود چند عکس از پرتره های شناخته شده مرا، بدون اجازه و حتی بدون ذکر نام عکاس ،چاپ کرد ،که در جواب اعتراض من به مسئولین ،عذرخواهی کردند و منهم با احترام به مسئولین مجله موضوع را نادیده گرفتم.درشماره بعد ،شماره 80 که در صفحه اول آن باز عذرخواهی کرده و تقصیر را به گردن دنیای مجازی انداخته بودند ،دیدم متاسفانه این روش ادامه دارد و عکسهایی از آقای هادی شفاییه ودیگران باز بدون ذکرنام عکاس چاپ شده و درشماره بعدی ،شماره 81 آبان 1390، دیدم در صفحه اول همچنان عذرخواهی از دیگران بخاطر نقض حقوقشان در زمینه های مختلف ادمه دارد ! و باز هم در همین شماره عکس م-آزاد که عکس شناخته شده و بحث برانگیزی بوده و همه دانشجویان سال اول عکاسی هم میدانند عکاس این عکس کیست ،در صفحه 38 جنگ تجربه بدون اجازه و بدون ذکر نام عکاس چاپ شده است.بنظر می آید که این روش و منش این نشریه و چنین نشریاتی است ،نادیده گرفتن و ارزش ننهادن به تلاش و حقوق و نظر دیگران.پس خود را باز هم موظف به نوشتن دیدم.<br /> &#8206;روی سخنم با مسئولین محترم مجله تجربه و سایر مسئولین محترمیست که تحت نام فرهنک و ادب حقوق دیگران را ندیده میگیرند ،به حقوق مولف آشنا نیستند یا نمی خواهند که باشند. <br /> &#8206;مسئولین محترم!<br /> &#8206;شما که اسم خودتان را فورا و درشت بالای مطلبتان می نویسید ،چطور فراموش می کنید که عکس یک صفحه ای روبروی مطلبتان هم صاحب دارد؟عکسی که به مطلب شما اهمیت و جذابیت میدهد و الا نمیگذاشتید و آن صفحه را هم با نوشته های خودتان پر میکردید ! خوب میدانید که بدون عکس ، مجله تان جزوه ای خسته کننده خواهد بود با تیراژی بسیار کمتر (با فرض اینکه مطالبش خوب باشد)<br /> &#8206;.مسئولین محترم!<br /> &#8206;اگر عکسی را نمی شناسید مجاز به چاپ عکس نیستید همچنانکه مطلب بی نام چاپ نمیکنید. بهای بی اطلاعی و بی توجهی و تنبلی شما را که عکاس نباید بپردازد .او هم در این جامعه زندگی می کند ،آیا او هم اینگونه باید کسب معاش کند؟ با ندیده گرفتن حقوق دیگران و با استفاده غیر قانونیازاموال دیگران؟فکر می کنیداگر مبلغش 3000 میلیارد بود مهم بود ولی یک عکس که ارزشی ندارد ؟یا اینکه، این کار دیگر عادی شده،اینهم روی بقیه، دراین شرایط باید راجع به چیزهای مهمتر حرف زد ؟و یا اصلا نمی دانید که عکس هم یک اثر است و صاحب دارد؟<br /> &#8206;سوال آخر را احتمالا میدانید.چون طبق شناسنامه مجله ،دبیر عکس دارید که از عکاسان خوب و با تجربه است و کنار عکسهایش در مجله اسمش نوشته می شود .آیا دبیر عکس شما امکان و اختیار و دانش حفظ حقوق همکارانش را ندارد؟ یا اوست که حقوق همکارانش را ندیده میگیرد ؟<br /> &#8206;من تنها از عکس خودم و برای خودم صحبت نمی کنم که دیگر بعد از 35 سال عکاسی در این مملکت ،در شرایطی هستم که چاپ چند عکس از من در جایی ،با نام یا بی نام ،نه به من می افزاید و نه کم می کند. اما من موظفم از حقوق عکاسان بسیاری صحبت کنم که در شرایط سخت کاری ،بدون حق بیمه و امنیت شغلی و کپی رایت و با خطر از دست دادن وسیله کار و زندگیشان ، با مایه گذاشتن از جان ،وقت و سرمایه خود ،کار می کنند و حقیقتا بدون هیچ امید و چشم داشتی ،تاریخ و جغرافیای این مرز و بوم در حال تخریب ،این خاک مقدس غمگین را مستند و ماندگار میکنند و اسناد آنرا برای فرزندان ما میگذارند.عکاسانی که روز به روز دایره کار و فعالیت و در آمد برای آنها تنگ تر می شود.<br /> &#8206;حالا دیگر عکاسان حرفه ای از بسیاری آثار باستانی و تاریخی هم نمی توانند عکس بگیرند ،مگر با ضوابط و اجازه خاص یا عکاسانی خاص. نگران روزی هستم که عکاسی از پرنده و درخت هم مجوز بخواهد !زنان عکاس که با فشارهای مضاعفی روبرو هستند .همچنان، سفر که نباید بروند چون هتل ها در هیچ شکلی اجازه ندارند به آنها اتاق بدهند و تبعیضات بسیاری دیگر که آخرین آنرا در سفر گذشته (آذر90) خودم به خمینی شهر برای عکاسی از مراسم عاشورا ،شاهد بودم و موارد بسیاری که نامه هفتاد من کاغذ می شود !<br /> &#8206; به دلایل مختلف تبلیغاتی و دادن اطلاعات غلط و جهت دار به مردم ، حالا دیگر هرکسی در هر جایی به خودش اجازه میدهد بپرسد چرا عکس میگیرید ؟ یا نباید بگیرید.دو سه هفته پیش یکی از عکاسان شناخته شده را در روستایی در ایلام دو پیرمرد دستگیر می کنند ! یعنی واقعا دستهای او را میگیرند و نمیگذارند عکس بگیرد و میگویند آمریکایی هستی ! حالا بگذریم که از ظاهر شرقی و ایلیاتی و لهجه این عکاس هر کر و کوری می تواند بفهمد لااقل آمریکایی نیست ! بعد از ساعتها که وقت او را میگیرند و زمان تلف می شود 2 تا آدم با سواد و فهمیده پیدا می شوند و بادیدن کارت عکاس و ظواهر او ،بعد از ساعتها چانه زدن با پیرمردها !به آنها می قبولانند که ایشان لر یاسوج است نه آمریکایی جاسوس !<br /> &#8206;از این مزاحمت ها به شکل های مختلف برای همه عکاسان در روستاها و شهرها اتفاق می افتد ،دایره کار عکاسی روز به روز تنگ تر می شود . نمیدانم چرا اشخاصیا مسئولین از راننده تاکسی نمی پرسند چرا رانندگی می کنی؟از بقال نمی پرسند چرا بقالی می کنی؟ از لبو فروش نمی پرسند چرا لبو فروشی ؟... ولی همه به خود اجازه میدهند از عکاس بپرسند چرا عکس می گیری؟دوربین عکاسی مثل اسلحه وحشتناک و جلب نظر کننده ای شده که همه را نگران می کند .<br /> &#8206;آیا این ترس از عکاسی بخاطر ثبت کدام واقعیت است که نباید دیده شود ؟ترس از کشف چه حقیقتی است که نباید فهمیده شود ؟<br /> &#8206;حال، شما مسئولین فرهیخته و فرهنگی و ایران دوست نشر !بجای حمایت از آنها در چنین شرایطی ،شما هم می خواهید حق آنها را ندیده بگیرید و بی ارزش جلوه دهید؟<br /> &#8206;آیا ناشرین و ارباب جراید و ادب و هنر در زمینه فرهنگ تصویری آنقدر بی اطلاع و بی بضاعت و دور از دنیای متمدن هستند که عکس را نمی شناسند و متوجه تاثیرات آن نیستند ؟عکسهای تاریخ ساز ایران و جهان را ندیده اند ؟نمیدانند که عکس خودش بوجود نمی آید ؟ هر عکس یک عکاس دارد ؟ عکس قیمت دارد ؟ عکس هم یک اثر است و صاحب آن دارای حقوق معنوی و مادی آن اثر است ؟و باز هم متاسفم که این رفتار از جانب مطبوعات و یا ناشرینی سرمیزند که پای صحبت خودشان یا مجله شان که می نشینی زیر خروارها کلمه و مطلب ، مثل حق و حقوق، آزادی ، حق تالیف و حقوق زنان و بسیاری کلمات دهان پرکن دیگر مدفون می شوی ولی درعمل کوچکترین اهمیتی به حق و حقوق تو ،وقتی پای منافع خودشان در میان باشد ،نمیدهند .از صمیم قلب متاسفم از اینکه روز به روز بیشتر متوجه می شوم که این کلمات و مطالبی که با آب و تاب در این مجلات وزین می نویسند فقط دکانهایستکه سرنبش های معینی و در زمانهای معینی باز می شود و به موقع بسته می شود و جایش را به دکان باب روز دیگری می دهد.<br /> &#8206;از آنجایی که امیدی ندارم که کسی به داد کسی برسد ،چون اگر دادرس و قانونی بود به اینجا نمی رسیدیم و از شکایات پرونده هایی بیتیجه و طولانی نیز خبر دارم و بسیاری حرفهای دیگر ... بهرحال باید خود عکاسان مسئله را جدی بگیرند و هیچ جا از حقوق خود کوتاه نیایند.البته این نشریات هم می توانند به روش خود ادامه دهند که در این مورد هم من سالها پیش و همیشه گفته ام که اگر مسلمانید این کار غصب است و زیر دِین هستید و اگر مسلمان نیستید سرقت است مثل بالا رفتن از دیوار کسی ،حتی اگر پاسبان نتواند شما را بگیرد!در نامه سرگشاده سال 77 ،برای این ناشرین محترم ،تجویز کرده بودم روزی صدبار بنویسند ،هر عکس یک عکاس دارد تا شاید این مسئله ملکه ذهنشان شود.<br /> &#8206;حال باز همان توصیه را دارم.شاید این سرمشق در تاریخ روزنامه نگاری و عکاسی ما مفید باشد و بماند.<br /> &#8206;این بار روزی هزار مرتبه بنویسید ،هر عکس یک عکاس دارد ، هر عکس یک عکاس دارد ، هر عکس یک عکاس دارد.<br /> &#8206;<br /> مریم زندی دی ماه1390<br /> &#8206; </div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=46 Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 GMT با گروه کوه نوردی در قاین <div><div align="center"><img alt="" src="/uploads/_MG_0832.jpg" border="0" height="400" width="567" /></div></div> <div>&nbsp;</div> <div><div align="center"><img alt="" src="/uploads/_MG_0836.jpg" border="0" height="387" width="567" /></div><div>&nbsp;</div></div> <div align="center">واین عکس پاناراما را گرفتم کوههای قاینات بسیار زیبا و جالب است و برای عکاسی ظرفیت خوبی دارد .</div> <div>&nbsp;</div> <div><img alt="" src="/uploads/Untitled_Panorama1.jpg" border="0" height="207" width="850" /></div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=41 Wed, 27 Jul 2011 00:00:00 GMT تله پاتی با اردکها http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=37 Sun, 05 Jun 2011 00:00:00 GMT ساغر چیست ؟ http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=36 Mon, 09 May 2011 00:00:00 GMT خاطره جالب مصاحبه با نشریه عکس یکشنبه قرار است آقای امیرلوئی برای مصاحبه با اعضای گروه عکاسان خراسان به مشهد بیاید. روز یکشنبه بعد از اتمام کلاسم همراه یکی از دوستان به دفتر انجمن رفتیم مصاحبه در طبقه بالای دفتر انجمن بود وقتی به آنجا رسیدیم آقای امیرلوئی با آقای لطفی مصاحبه می کردند. و در پایان از آقای لطفی پرسید شما نام گروه خود را عکاسان خراسان گذاشته اید آیا عکاسان شهرستانی نیز در بین اعضای شما هستند؟آقای لطفی به من که تنها عضو فعال شهرستانی بودم اشاره کرد. و من را معرفی کرد بعد آقای امیرلوئی از چند نفر سوالاتی را پرسید نوبت به من که رسید سوال های معمول را پرسید و در انتها گفت اگر صحبت خاصی دارید بفرماید، من که همان موقع قصد خرید آگرانددیسور داشتم و طی یک ماه قیمت آن تقریبا دو برابر شده بود و پولی که تهیه کردم&nbsp; کفاف خرید آن را نمی داد اساسی عصبانی بودم . آن زمان تازه بحث مبارزه با تهاجم فرهنگی مطرح شده بود .گفتم با حرف نمی شود با شبیخون فرهنگی مبارزه کرد . مبارزه نیاز به فکر و برنامه دارد وقتی که به شکارچیان فشنگ سهمیه ای می دهند آن وقت کسی که قصد فعالیت هنری دارد باید در تنگنا باشد نتیجه چه می شود ؟ مگر در حالی که تهیه مواد مخدر برای یک معتاد آسان تر است ، یا تهیه یک ویدوئوی مبتذل راحت تر از تهیه ابزار و مواد اولیه لازم برای فعالیت&nbsp; هنری&nbsp; است . چگونه می شود شعار مبارزه با تهاجم فرهنگی دارید .کسی که دل مشغولی آنهم از جنس هنر&nbsp; داشته باشد به آفت ها دچار نمی شود . مصاحبه تمام شد.&nbsp; وقتی متوجه شدم آقای امیر لویی فردا هم در مشهد می ماند&nbsp; این مطالبم&nbsp; را نوشتم&nbsp;&nbsp; و به آقای امیرلوئی رساندم جالب است بدانید نه تنها مصاحبه من چاپ نشد بلکه حتی نامی از من به عنوان عضو گروه هم نیامد در حالی که اعضای غیر فعال و کسانی که یک بار هم در جلسه شرکت نکرده بودند نامشان در لیست اعضا ی گروه عکاسان در نشریه عکس به چاپ رسید .<br /><br />من که با اشتیاق به امید این که مصاحبه ام&nbsp; در نشریه چاپ شده نشریه را ورق می زدم . از این که دیدم مصاحبه من چاپ نشده اولش خیلی تو ذوقم خورد .ولی بعد توصیه آقای لطفی یاد م آمد که می گفت عکاس باید پوست کلفت باشد .مهم چاپ نشدن مصاحبه نبود مسئله این بوده و هست که این سری دید گاهها اگر جدی گرفته می شد شاید امروز با آمار بالای اعتیاد بیکاری ومصائب اجتماعی دست به گریبان نبودیم .&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp; http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=25 Wed, 20 Apr 2011 00:00:00 GMT ماجرای یک ثبت <br /><div align="justify">آفتاب غروب کرده بود .از جلسه نقد وبرسی عکس گروه عکاسان نگاه قهستان برمی گشتیم .امیر فرنگی و محمد شخمکار از دوستان که آن زمان تازه عکاسی را شروع کرده بود ند همراهم بوند .<br /><br />امیر معماری خوانده بود و در باره عکاسی معماری صحبت می کردیم .به مسجدجامع قاین&nbsp; که رسیدیم تازه نماز تمام شده بود و مردم دسته دسته ازمسجد بیرون می آمدند مسجد جامع قاین ایوانی بزرگ وزیبا دارد ، ایوان مسجد که با نور نورافکن روشن شده بود خودنمایی می کرد . به آنجا که رسیدیم به امیر گفتم سال پیش که همراه آقای پرفسور للهی از کنار مسجد می گذشتیم ایشان به من گفت ((دوست دارم پوستری از این مسجد در خانه ام داشته باشم تو چرایک پوستر از مسجد جامع چاپ نمی کنی)) . در حالی که از علاقه ام به شبهای با صفای مسجد جامع قاین و انجام این کار به&nbsp;&nbsp; امیر می گفتم .<br /><br />امیر پیشنهاد داد که همین امشب یک عکسی از مسجد بگیریم&nbsp; . وارد مسجد شدیم اوضاع مسجد برای عکاسی مناسب نبود.<br /><br />دوستان گفتند ما مسجد را آماده می کنیم دست به کار شدند من هم رفتم ودوربین عکاسی یم را از خانه آوردم&#171; آن موقع من یک کنون آنالوگ 30 داشتم . اتفاقا فیلم اسلاید&nbsp; هم داخل دوربین بود . به مسجد برگشتم .بخشی از کارهارا این دوستان انجام داده بودند وسایل اضافی را جمع کردیم فرشها را پهن کردیم نورها که نامیزان و خراب بود با لطف و همکاری آقای قائمی درست شد .همین کارها تقریبا سه چهار ساعت وقت مارا گرفت شروع کردم به عکاسی و کلی با خودم ور رفتم تا نور خوانی درستی انجام دهم چون دوربینم آنالوگ بود ونتیجه کاررا نمی شد دید. و از طرفی فیلم داخل دوربین هم اسلاید بود دوستان می دانند که اسلاید مانند نگاتیو یا دیجیتال دامنه خطای نورسنجی ندارد.مشکل اساسی آن بود که نور داخل ایوان خیلی از نور بیرون بیشتر بود واین کار را مشکل میکرد یعنی وقتی نور خارج ایوان را می خواندم ، باید مدت زمان زیادی اسلاید را نور میدادم ولی نور داخل ایوان بسیار کمتر زمان می خواست و در نهایت بعد از کلی تلاش و چند فریم عکاسی به امید خدا عکاسی را تمام کردیم و&nbsp; مسجد را مجددا مثل اول بهم ریخته چیدیم که مبادا فردا سرو صدای خادم و صاحبان مسجد درآید. نتیجه کار اینست که می بینید چاپ پوستر ازاین کار ماجرایی دارد . باشد برای بعد .<br /><br />هیچوقت فرصت قدردانی از این دوستان برایم پیش نیامد اگر امیر محمد و آقای قائمی ودیگران نبودند . این عکس گرفته نمی شد. از همگی سپاس گذارم .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> http://www.phototak.com/?PageTitle=PostSelectFull&TableID=1&Item=23 Tue, 19 Apr 2011 00:00:00 GMT